Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2016

Mødet blev afholdt: Hos Peter, SØ18

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Alex, Peter, Jane

Afbud: Jan

Referent: Charlotte Lauritsen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt.1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi

Alex orienterer om regnskab med saldo på kr. 291.331,21 med fordeling 244.788,54 til vej og 46.542,67 til grundejerforeningen. Vi er oppe på 83 medlemmer. Bestyrelsen drøftede de store udgiftsposter ifm. ny aftale om snerydning og omtaler det nærmere i særskilt pkt. H nedenfor.

B. Huller i vejen på Mosevej

Kim har igen haft fat i kommunen via en app "Giv et praj til Århus Kommune" og nu er der kommet skub i reparationen af hullerne på Mosevej - og den sag bør hermed være afsluttet.

OBS! Det bemærkes i samme forbindelse, at vi lige skal være opmærksom på det afsluttende slidlag reetableres ifm. byggeriet Haldsøvej 12-14.

C. Vedligeholdelse af grønne fortov ved plejehjem

Sagen er løst og punktet udgår hermed.

D. Nye naboer

Kim har besøgt de nye beboere og budt velkommen!

E. Fælles trailer  Intet nyt

F. Udskiftning af skilte

Kim har haft kontakt til Natur og Vejservice - der vil ikke blive udskiftet yderligere skilte på vores veje uden merudgift for grundejerforeningen - og punktet udgår hermed.

G. Beskæring af træer

Kim har gået en runde og set på beskæringen omkring lygtepæle - vi følger sagen.

H. Snedrydning og saltning

Bestyrelsen tager stærk afstand fra ny aftale ifm. snedrydning og saltning - Kim har været i dialog med entreprenøren som har brugt overdrevne mængder af salt på vores veje (900 kg salt på 3 ture), og efterfølgende faktureret store regninger - på baggrund af vores dårlige oplevelser med overdrevet brug af foreningens midler, så har bestyrelsen indstillet aftalen med henblik på at drøfte de fremtidige forhold på den kommende generalforsamling og emnet vil naturligvis fremstå som særligt punkt på generalforsamlingen.

Pkt.2. Indkommen post fra medlemmer Intet nyt

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)

Vandsituationen undersøges nærmere i forsommeren - her vil man særlig se på problemerne observeret i områderne SØ26-SØ28, HA13-HA25, HA6 og NØ24. - samme punkt vil også blive drøftet på den kommende generalforsamling.

B. Legepladsudvalg (Niels NØ10, Jesper SØ27, Tanja SØ14)

Kim og Peter vil mødes 9. april 2016 for at samle bord og bænke på legepladsen, og andre hvis der er mulighed for at møde op.

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

Jane orienterer om det flotte fremmøde til festudvalgets arrangementer - der har været afholdt et vellykket julearrangement den 13/12 og senest fastelavn 7/2 med 55 tilmeldte.

HUSK der holdes sommerfest den 25. juni 2016efter årets generalforsamling i teltet forenende af Søndersøvej. Generalforsamlingen holdes kl. 16 og festen derefter - nærmere information følger.

Pkt.4. Eventuelt

  • Der er et fælles ønske om bestyrelsesmøderne fremover starter kl. 19.30 - enigt vedtaget

  • Der har været lidt problemer med udsendelse af nyhedsbreve, Charlotte er på sagen

Pkt.5. Bordet rundt Intet nyt

 Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.30 hos Kim NØ1?