Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. maj 2016

Mødet blev afholdt: Hos Kim /NØ1

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Peter, Jane

Afbud: Jan, Alex

Referent: Charlotte Lauritsen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt.1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi

Status økonomi afventer pga. fravær fra Alex - det bemærkes at Charlotte lige sender en reminder til Alex for færdiggørelse af regnskab og godkendelse hos revisor inden den årlige generalforsamling.

B. Huller i vejen på Mosevej

Omtalte huller på Mosevej er lappet og sagen er hermed løst -pkt. udgår.

C. Fælles trailer Intet nyt -pkt. udgår.

D. Beskæring af træer  Intet nyt- pkt. udgår.

E. Snedrydning og saltning

Som tidligere omtalt har Kim været i dialog med entreprenør omkring overdrevet brug af saltning og overfakturering - det har resulteret i samarbejdet er opsagt. Punktet diskuteres på den kommende generalforsamling og bestyrelsen stiller et forslag til drøftelse - forslaget udfærdiges af Kim med overskrifterne: 1. Slet snerydning og 2. Kontingentstigning på kr. 200,- til dækning af øgede udgifter til snerydning - nærmere fremgår af den kommende dagsorden til generalforsamlingen.

I øvrigt kan Kim oplyse, at Søndersøparken er åben overfor et samarbejde omkring udgifterne til snerydning.

F. Nyhedsbrev og hjemmeside

Charlotte oplyser at hjemmesiden er stabil og at der nu også kan sendes nyhedsbreve - til orientering oplyses at der pt. er 50 tilmeldte modtagere af nyhedsbrev.

G. Vindmøller i nærområdet

Flere i området har fået post fra Aarhus Kommune med orientering om fremtidig energiplan med mulighed for placering af vindmøller i bynære områder - da vores område ikke er direkte involveret i den kommende plan, vælger bestyrelsen at det er op til den enkelte om man vil deltage i debatten og gøre indsigelser.

Der er offentlig høring i perioden 18. marts 2016 - 21. juni 2016 og kommunen inviterer til åben debat på deres hjemmeside www.voresenergi-aarhus.dk 

Charlotte sørger for der kommer link og info på hjemmesiden.

H. Planlægning af Generalforsamling

Der besluttes at foreløbig dagsorden til den kommende generalforsamling omdeles af Jane sammen med invitation til årets sommerfest - det bemærkes at indkaldelsen skal være omdelt senest 25. maj 2016 for at være overholde regler i vedtægterne. Kim sørger for at skrive dagsorden som sendes rundt til godkendelse af bestyrelsen.

Den endelige dagsorden bliver kun slået op på hjemmesiden - og den skal være klar 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen iht. vedtægterne.

Kim rundsender endelig dagsorden til bestyrelsen og Charlotte sørger for den kommer online senest 11. juni 2016.

Kim skriver til vandudvalget for afklaring af tidligere punkt fra sidste generalforsamling, og afventer derfor nyeste status i sagen.

Pkt.2. Indkommen post fra medlemmer Intet nyt

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)

Intet nyt - Kim skriver til Jens HA15 for evt. indlæg til generalforsamlingen.

B. Legepladsudvalg (Niels NØ10, Jesper SØ27, Tanja SØ14)

Tak til Kim, der har sørget for der er samlet og opsat 2 nye borde/bænke på legepladsen.

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

Jane orienterer om planerne for den kommende sommerfest den 25. juni 2016 og det aftales hun sørger for der rundsendes invitation sammen med den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen. Der bliver igen i år loppemarked fra kl. 14 og festen starter 17.30. Nærmere info følgerr.

Pkt.4. Eventuelt

  • Teltleje - der er uorden i vores telte og det er konstateret teltdele ikke er i de oprettede kasser, derfor er det besluttet at der ydes -50% på de to kommende teltlejer inden sommerfesten.

    Alex sørger for at rette kontakt til de involverede og beklager rodet, så vil der skabes et overblik til sommerfesten, når begge telte bliver sat op.

  • Charlotte overvejer at tage kontakt til kommunen for at få en ny støjmåling i vores område, støjvolden er sunket en del siden den blev etableret  - det besluttes på mødet at Charlotte tager kontakt til kommunen på vegne af grundejerforeningen, og oplyser når der er nyt i sagen.

Pkt.5. Bordet rundt Intet nyt

Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes kort inden generalforsamlingen 25.06.2016 kl. 15.30 i teltet