Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. november 2017 

Mødet blev afholdt: Hos Jane /SØ16

Deltagere: Kim, Peter, Alex, Freddy, Jane, Charlotte  - René deltog under pkt.1

Afbud: Martin

Referent: Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Rundspørge om lukning  af Nørresøvej-Mosevej

René deltager i denne del til drøftelse af rundspørge om lukning af Nørresøvej-Mosevej. Stemmeseddel tilrettes med begrundelse fra René, og kommunens overvejelser bibeholdes for grundig information forud for en eventuel lukning. Kim sørger for stemmeseddel bliver tilrettet og omdelt til og bemærker samtidig, at der kun er stemmeret for grundejerforeningens medlemmer. Deadline for aflevering af stemme er den 10/1-2018 i postkassen ved NØ1. Stemmeseddel er omdelt indenfor 14 dage efter mødet. Bestyrelsen vil efterfølgende afholde møde i januar 2018 for status på afstemningen, og drøftelse af næste step. 

Pkt.2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt.3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi Martin og Kim har stadig fokus på evt. bankskift til Djurslands Bank - grundejerforeningen skal muligvis tilknyttes et CVR-nummer iht. nye regler. Økonomi er pt. på 389.723,83.

B. Skader på vejen Skader på slidlaget HA10/HA14 - afventer nærmere

C. Støjmåling og evt. efterbeplantning af støjvold Charlotte har søgt information om trafikbelastning og støjforhold, forsøger at få noget afklaring på forholdene - afventer nærmere

D. Teltudlejning Vi har drøftet hvordan der kommer mere fokus på afleveringer - vi henviser til alle lejere sørger for teltene tilbageleveres i ordentlig stand dvs. uden fugt og aftørret - igen må vi bemærke, at teltene IKKE må nedtages og afleveres fugtige, så hellere lade dem stå en ekstra dag inden aflevering. Teltene er efterhånden godt brugte, og har synlige brugstegn, men kan fortsat fint anvendes - vi har bemærket på hjemmesiden, at teltene er brugte, så lejere er orienteret om forholdene.

E. Vejbelysning Charlotte har haft kontakt til kommunen omkring vejbelysningen, vi er oplyst, at der IKKE foretages ændringer i vores belysning i denne etape, det er muligt, der vil komme en ny runde i 2018. Der er stadig enkelte steder, hvor træer skærmer for vejbelysningen, Kim vil aflevere en seddel i postkassen til de enkelte det vedrører.

F. Græsklipning og renovering af boldbane Arbejdet er udført iht. tilbud - faktura fremsendes.

Pkt.4. Indkommen post fra medlemmer

  • HA 27 - nye skilte på Haldsøvej, Charlotte iværksætter renovering af skiltet Haldsøvej - pris aftalt til 1.500,- excl. moms for i alt 3 sider med tekst.
  • HA39 - Problemer med rågerDrøftet i bestyrelsen - Kim kontakter Engholms Alle.

Pkt.5 Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)undersøger forhold på Haldsøvej

B. Legepladsudvalget intet

C. Festudvalget (Jane SØ16, Janne NØ1, Susanne SØ36) Lucia optog søndag den 10. december 2017 - info omdeles

Pkt.6. Eventuelt

  • Nye beboere iSØ17- Kim går forbi med velkomstbrev, velkomstbrevet tilrettes og opdateres. Kim sender revideret velkomstbrev til Charlotte, så det kan blive opdateret på hjemmesiden.

  • Charlotte har set kommunen har en igangværende forundersøgelse om lokalplan ændring Mosevej 3, bestyrelsen følger sagen

    http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/Lokalplan.aspx?id=1259

  • Jane og Freddy mangler foto på hjemmeside - kan sendes til Charlotte

  • Palmgren fortsætter med snerydning i 2018

Pkt.7. Bordet rundt intet nyt

Pkt.8. Næste møde Næste møde afholdes den 24. januar 2018 kl. 19.30 v/Freddy SØ24

?