Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2016

Mødet blev afholdt: Hos Charlotte /SØ52

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Jane, Alex, Peter, Martin

Besøg af Jens fra Vandudvalget og 3 fra ejerlauget Voldbjergvej

Afbud: -

Referent: Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt 

Pkt. 2. Sparring med ejerlauget Voldbjergvej (omfatter Baldrianvej, Engblommevej, Resedavej) om etablering af hastighedsdæmpning, ubetinget vigepligepligt mm.

Ejerlauget Voldbjergvej var indbudt til vores møde, da de ønskede informationer om hvordan vi havde fået gennemført hastighedsdæmpning og vigepligt i området - det blev til en fin drøftelse og udveksling af erfaringer. Vi forhørte os samtidig om deres aftale om snerydning, og de oplyste de benytter Palmgreen, og deres årlige udgift til rydningen er ca. 30.000,- for hele området inkl. stikvejene. De har ingen problemer med deres leverandør, og vi aftaler at Kim vil rette henvendelse til Palmgreen for en ny pris på rydning i vores område - da vi vurderer at det må være en fordel, han allerede er i området.

Pkt.3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi

Martin har fået overdraget kasser posten fra Alex, dog er der stadig nogle praktiske ting med banken, der lige skal ordnes, det er vil Alex og Kim sørge for bliver bragt i orden, så Martin har adgang til netbank. Alle bestyrelsesmedlemmer har i dag underskrevet seneste referat til banken. Der er pt. modtaget 57 indbetalinger for kontingent, Alex og Martin følger op på de manglende betalinger iht. rykkerprocedure - Peter tilbyder at hjælpe med runden.

B. Skader på vejen

Kim har været i dialog med Randers Tegl, som har lavet skaderne i asfalten på hjørnet af Søndersøvej/Nørresøvej, de har fået udbedret skaderne, men det er IKKE tilfredsstillende, så Kim retter ny kontakt. Vi vil foreslå skaderne bliver repareret af os, så det bliver gjort rigtigt, mod regningen betales af Randers Tegl - Kim følger op på sagen.

C. Snerydning og saltning

Snerydningen blev drøftet under pkt. 2 og aftalen er Kim retter en ny henvendelse til Palmgreen for et konkret tilbud iht. aftale med ejerlauget Voldbjergvej. Vi har tidligere fået 10% af vores udgift dækket fra rækkehusene øverst på Søndersøvej, og forventer de stadig er interesseret i en fælles aftale.

D. Opdatering af hjemmeside - foto bestyrelse og facebookgruppe

Alle er enige i der må opsættes foto af bestyrelsen på vores hjemmeside - det aftales at der sendes/afleveres et foto til Charlotte, så vil hjemmesiden blive opdateret.

Facebook gruppen er noteret på vores hjemmeside under nyhedsbrevet, - for at lette adgangen til gruppen sender Kim et direkte link til Charlotte.

Pkt.4. Indkommen post fra medlemmer

Charlotte har modtaget et spørgsmål fra Anne SØ50 om vi har erfaringer med Radon i området? Det er ikke umiddelbart noget bestyrelsen har kendskab til og vurderer at det er meget individuelt fra grund til grund - dog har Peter SØ18 fået udført en radonmåling, som ikke påviste noget. Vi kan henvise til eksperter på området feks. Bolius, en måling koster ca. 1.000,-

Pkt.5. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)

Som tidligere beskrevet i referat fra 7. september 2016 har der været opgravning ved SØ18  her er der ikke konstateret nogle problemer og gravningen påviste ingen fejl. Der er spulet begge vej uden problemer, og der er nu nedsat en brønd for nem adgang. Vandudvalget afventer eventuelle henvendelser før der vil blive gjort yderligere, dog er de opmærksom at det eventuelt vil blive nødvendigt at se nærmere på Haldsøvej. Kommunen har opgravet deres del af den åbne grøft forenden af Søndersøvej, og det samme har de omkringliggende grundejere.

B. Legepladsudvalget intet

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

Jane fortæller der arrangeres Luciaoptog den 11/12 kl. 16.00 - nærmere information vil blive omdelt til alle. Der har netop været Halloween, og desværre er vejens børn ikke blevet vel modtaget alle steder, festudvalget har talt om hvordan det kan afhjælpes til næste år.

Pkt.6. Eventuelt

Reparation af slidlaget udfor HA10/HA12 - bestyrelsen følger om der foretages udbedring af slidlaget efter fjernvarmen - det er fjernvarmen der skal udbedre dette på anmodning fra husejeren. Bestyrelsen følger op på sagen til næste møde og foretager evt. en henvendelse til HA10/HA12 for status.

Charlotte retter kontakt til kommunen ang. støjmåling og eventuelt efterbeplantning på støjvolden, da den er sunket meget siden etablering - status på næste møde.

Pkt.7. Bordet rundt Intet nyt

Pkt.8. Næste møde Næste møde afholdes den 15. marts 2017 v/Jane SØ16

?