Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Tilstede: Glen-Peter-Charlotte-Ejvind-Tanja-Claus-Jesper
Afbud:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
 2. Opfølgning:
  (a) Nyt byggeri (champignon grunden)
  (b) Asfaltbelægning / revner GT/TD
  (c) Bump / vej-asfalt / Søndersøvej 2 -8
  (d) Beskæring af træer.
  (e) Hjemmesiden
  (f) Højre vigepligt
 3. Nyt fra udvalgene:
  (a) Vand udvalg (GT, ER, Jens (HA15))
  (b) Legeplads udvalg (JH, TD, John (SØ??))
  (c) Fest udvalg (TD,?))
 4. Evt.
 5. Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.


Ad.1. Gokendt uden rettelser eller tilføjelse

Ad.2.

(A-B-C) er alle udsat til senere.
(D) Registrering - afklares til september af Jesper og Peter
(E) Per er klar til at ligge nyt billedmateriale ind på hjemmesiden
Charlotte er klar til at ligge referater ind på hjemmesiden.
(F) Ejvind kan skaffe skilte til ca. 1000,- kr.
Ejvind medbringer billedmateriale til næste møde.
Ejvind undersøger mulighed for gadeskilt
(G) Generalforsamling afholdes den 24. oktober 20.00
Der er afholdes bestyrelsesmøde samme dag fra kl. 19.00 - 20.00
Indkaldelse udsendes i september.

Ad. 3.

(A) Intet nyt
(B) Jesper orienterede om status for skateboard bane og indkøb af mål.
Glenn stillede spørgsmål - med hensyn til forsikringsbetingelser.
Fodboldmål skal indkøbes og opstilles inden vejfesten.

Punkt 3

(C) Status på gadefest er p.t. 10 voksne og 5 børn tilmeldt.
Charlotte omdeler skrivelse med nabohjælp - samtidig vedlægges en
reminder på, at det er sidste chance for tilmelding til gadefest.
Tanja kontakter hjælpere - når vi kender det endelige deltagerantal.

Ad. 4.

Charlotte orienterede om pjece med nabohjælp.
Peter går rundt med opkrævning til de naboer som har lånt telte i årets løb.
Bestyrelsen drøftede status på branden på Lystrupvej - status er at der har været udsendt informationer i medierne.
Charlotte orienterede om nyhedsbrevet, som hun netop havde udarbejdet.
Charlotte omdeler nyhedsbrevet, til alle de nye beboer i området.

Vedrørende valg på den kommende generalforsamling.
Glenn - ønsker ikke genvalg.
Jesper - ønsker ikke genvalg.
Ejvind - er villig til genvalg som suppleant.
Peter - er villig til genvalg.

 

Med venlig hilsen

Claus Kristensen
Referent.