Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016

Mødet blev afholdt: Hos Kim /NØ1

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Jane, Alex - besøg af Jens fra Vandudvalget

Afbud: Peter, Martin (syg)

Referent: Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen

Martin Buch Christensen SØ37 blev på årets generalforsamling valgt som ny kasser, og er altså indtrådt i posten som afløser for Alex Overgaard - Alex og Martin laver en intern overdragelse af opgaverne, og Alex sørger for Martin får fuldmagt til banken. Vi siger tak til Alex for godt veludført arbejde. Alex vil fortsætte i bestyrelsen som suppleant.

Pkt.3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi

Alex oplyser at der pt. er foretaget 56 indbetalinger. Alex vil sammen med Martin gennemgå den aftalte rykkerprocedure og rette henvendelse til de enkelte husejere.

B. Skader på vejen

Kim har fulgt op på asfalt skaderne i svinget Søndersøvej/Nørresøvej, og rettet henvendelse til Nørresøvej 18, idet der menes, at skaderne er udført af en vognmand til adressen. Kim oplyser Randers Tegl har oprettet en sag på skaden - Kim afventer nærmere.

C. Snerydning og saltning

Vi har brug for en ny aftale om snerydning inden vinteren, Kim laver et oplæg til en kommende aftale uden brug af salt, så det kun benyttes på bestilling. Oplægget rundsendes til gennemgang af bestyrelsen.

D. Vedvarende energianlæg i Århus

Charlotte orienterer om høringen er afsluttet ved Århus kommune, - Charlotte meddeler at der er kommet svar fra kommunen efter privat henvendelse, hvori de oplyser, at der ikke er noget konkret for vores område, - hvis der senere måtte komme et projekt, vil dette naturligvis komme ud i ny høring. Vi følger naturligvis op på sagen hvis der kommer noget relevant.

E. Opdatering af hjemmeside - ny bestyrelse og facebookgruppe

Kim fortæller at der er en officiel facebookgruppe "Grundejerforeningen Kirsebærvænget", den kan beboerne tilslutte sig og bruge til løs og fast, som ligger udenfor grundejerforeningens arbejde, Kim står som adminstrator - Charlotte sørger for der kommer info på hjemmesiden om facebook gruppen, det bemærkes dog at hjemmesiden www.kirsebaervaenget.dk er stadig den gældende informationskilde og alt vedrørende grundejerforeningen og bestyrelsens arbejde vil kun blive opdateret på hjemmesiden - facebook gruppen skal mere opfattes som en mulig dialog blandt beboerne i området.

Der har været et ønske om billeder på bestyrelsen, det ser vi ingen problemer i, og aftaler derfor at alle bestyrelsesmedlemmer sender Charlotte et lille foto, som så kommer online på hjemmesiden under "Bestyrelsen". Charlotte oplyser, at hjemmesiden er opdateret med de nye ændringer efter årets generalforsamling. Der er pt. 55 modtagere af nyhedsbrevet.

Pkt.4. Indkommen post fra medlemmer

Charlotte har modtaget en mail fra Anne SØ50 med info om et nyt skydeanlæg ved Lystrupvej, bestyrelsen har kort set på sagen, men vurdere det er irrelevant, da det ikke drejer sig om anlægget ved Mosevej, men et nyt anlæg helt ude på modsatte side af genbrugspladsen ved Lystrupvej.

Pkt.5. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)

Vi har inviteret Jens fra Vandudvalget til at deltage i dagens møde, han fremlagde seneste nyt om situationen i området, der er samtidig udført en vejrapport over deres observationer, denne er rundsendt til bestyrelsen og vil også komme online som bilag til dette referat. Ejvind og Jens har sammen med Risskov Kloakservice været rundt i området for at lokalisere defekter på vores rendestensbrøndes afvandingsrør, og derved konstateret et problem udfor Søndersøvej 18 - vandudvalget forholder sig til de aftaler, der blev besluttet på årets generalforsamling (læs nærmere i referatet fra årets generalforsamling) og retter henvendelse til SØ18 med info om opgravning og nærmere inspektion af forholdene. Jens laver en lille information om forløbet, som Charlotte sørger for kommer på hjemmesiden, med særskilt nyhedsbrev, så alle er informeret om det kommende gravearbejde og de fornødne hensyn under arbejdet.

Jens oplyser kommunen er rykket for oprensning af deres del af den åbne grøft Søndersøvej, dette vil blive udført hurtigt muligt - hvorefter de omkringliggende grundejere med åbne grøfter samtidig skal foretage en oprensning.

B. Legepladsudvalget

Da der ikke er noget i legepladsudvalget - betragter bestyrelsen udvalget som hvilende, udvalget vil blive genoprettet med nye medlemmer, hvis der skulle opstå behov for det.

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

Jane fortæller om et vellykket sommerarrangement med mange fremmødte. Festudvalget har planer om et lille julearrangement.

Pkt.4. Eventuelt

Sikker skolevej - Charlotte stiller spørgsmål til de oplyste tider med skolepatruljer ved Strandskolen, det bliver nu opdateret på hjemmesiden.

Jane spørger ind til Nabohjælp i vores område, det har tidligere været drøftet i bestyrelsen, og vi kan kun opfordre beboerne til at tilmelde sig ordningen. Se nærmere på www.nabohjælp.dk

Kim har været rundt og besøge de nye beboere i vores området.

Pkt.5. Bordet rundt Intet nyt

Pkt.6. Næste møde Næste møde afholdes den 2. november 2016 hos Charlotte SØ52