Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13-08-2014

Mødet blev afholdt:                                  Hos Peter,SØ18                

Deltagere:                                                 Claus, Charlotte, Ejvind, Peter, Kim, Alex, Tanja

Afbud:                                                       -

Referant:                                                  Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.2. Opfølgning 

 • A.Opfølgning fra sidste møde:Referat godkendt og igangværende punkter omtales senere i referatet.

 • B.Orientering om foreningens økonomi:Peter fremlagde økonomi, som pt. har en beholdning på 183.649 til vej og 55.284 til grundejerforeningen. Der er netop brugt penge til nye mål og hegn på boldbanen (bestyrelsen har modtaget positiv tilbagemelding for arbejdet). Peter bemærker regnskabsåret slutter 1.9. - bestyrelsen stiller et forslag til næste generalforsamling om ændring af regnskabsperioden, så næste periode hedder 01.09-30.04 og fremtidig regnskabsperiode vil så hedde 30.04.2015-01.05.2016.

 • C.Sommerfesten:Tanja oplyser sommerfesten er aflyst pga. den manglende tilslutning - bestyrelsen stiller et forslag på næste generalforsamling om flytning af både sommerfest og generalforsamling, så det fremover kan foregå samlet i juni måned, dette vil dog kræve en ændring af vores regnskabsperiode som omtalt under pkt. B.

 • D.Beskæring af træer:Punktet flyttes til næste møde inden generalforsamlingen.

 • E.Hjemmeside: Charlotte opdaterer fortsat hjemmesiden, og bemærker at der kan forekomme noget forsinkelse på siderne, da vores domæner kræver en ekstra genstart for ensartet opdatering på begge domæner www.kirsebaervaenget.dk og www.kirsebærvænget.dk  Charlotte sørger for en hurtig udsendelse af nyhedsbrev med oplysning om den aflyste sommerfest!

 • F.Skiltning:Der har været en del kommunikation med kommunen omkring skiltningen, vigepligt og evt. lukning af Nørresøvej - Peter retter en ny kontakt omkring evt. fravigelse af lukning mod derimod at etablere en vigepligt for at sikre området bedst muligt, grundejerforeningen vil afholde udgiften til skiltning som allerede vedtaget. Der er kommet tilbud på skiltning ved Søndersøvej/Nørresøvej - bestyrelsen beslutter at takke ja til tilbud fra Stickerdesign og bemærker de endelige detaljer for tekst og udførelse vedtages på næste bestyrelsesmøde efter svar på den sidste korrespondance i sagen.

 • G.Evt. lukning af Nørresøvej:Punktet er omtalt under pkt.F.

 • H.Asfaltbelægning:Bestyrelsen har forsøgt at nå til en løsning i denne sag, desværre er det ikke muligt at komme videre, da der ikke er noget støtte at hente nogen steder - sagen er undersøgt og veldokumenteret med fyldestgørende materiale og korrespondance - på baggrund af dette ser bestyrelsen sig  desværre nødsaget til at lukke sagen og betragte dette punkt som afsluttet uden yderligere kompensation.

 • I.Indkommen post fra medlemmer:Bestyrelsen har modtaget ros fra Niels Bastrup NØ10 for det udførte arbejde på boldbanen - samtidig opfordre Niels Bastrup der opridses gode råd om brug af brændeovn og optænding - dette vil komme til at fremgå under punktet for hjemmesiden.

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

 • A.Vandudvalget:Pt. ingen henvendelser- dog kan vi konstatere at det er effektiv med vores rensninger af kloak, idet der ikke er oplyst om vandproblemer i området.

 • B.Legepladsudvalget:Der er netop indkøbt og opsat nye mål og hegn på boldbanen, bestyrelsen har besluttet at der ikke skal ofres yderligere på en ændring af græsarealet.

 • C.Festudvalget:Sommerfesten er som meddelt aflyst pga. den manglende tilslutning Tanja meddeler at hun agter at træde ud af festudvalget, da hun ofte står alene med arbejdet - der opfordres til nye medlemmer melder sig på banen, dette vil være et punkt på næste generalforsamling!

Pkt.4. Eventuelt

Tanja & Kim prøver at oprette en facebook gruppe, som fremover kan benyttes som ekstra information mellem medlemmerne.

Bænken på legepladsen er ødelagt, bestyrelsen undersøger gode tilbud i reklamerne for indkøb af nye bænke. 

Pkt.5. Bordet rundt

Der fastsættes dato for den kommende GENERALFORSAMLING 22.10.2014 kl. 20.00 (bestyrelsesmøde kl. 19.00) Peter tjekker om lokalet er ledig ved kirken.

Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes den 17. september 2014 kl. 20.00 ved Charlotte SØ52.

                     

?