Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26-2-2014

Mødet blev afholdt: Hos Alex Overgaard, Søndersøvej 10
Deltagere: Claus, Tanja, Ejvind, Peter, Kim, Alex
Afbud: Charlotte
Referent: Alex

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 2. Opfølgning

A.
Opfølgning fra sidste møde/generalforsamling: Ingen opfølgning udover hvad der
kommer under de enkelte punkter.


B.
Orientering om foreningens økonomi: Peter gennemgik økonomien og kunne
konstatere, at der samlet set er en formue på ca. 270 t.kr., fordelt med ca. 75 t.kr. til
grundejerforeningen og resten til vejfonden. Det bemærkes dog, at der i nærmeste fremtid
vil komme regninger på nyligt udført kloakservice, fastelavnsfesten og legeplads.
Derudover kunne Peter konstatere stor opbakning til grundejerforeningen, da næsten alle
områdets husstande er fuldt betalende medlemmer. De enkelte manglende husstande blev
gennemgået.

C.
Beskæring af træer: Punktet udsættes til næste møde, da sæsonen først starter april/maj.

D.
Hjemmesiden: Bestyrelsen bemærkede sig at hjemmesiden inkl. teltbookning fungerer.

E.
Skiltning ved indkørsel i område: Punktet udsættes til næste møde, da Claus vil
undersøge det nærmere ifm. at Trafik og Veje kommer.

F.
Asfaltbelægning: Punktet blev kort gennemgået, men det aftales, at udsætte det til næste
møde, da Trafik og Veje kommer og gennemgår området med Claus d. 24. marts 2014.

G.
Kollektiv forsikringspakke: Claus orienterede bestyrelsen om det juridiske ansvar. Han
har hjemtaget tilbud på forsikring, som bestyrelsen vurderede for dyrt. Punktet udgår.

H.
Indkommen post fra medlemmer: Bestyrelsen har fået anerkendelse for, at afløb igen
virker godt på Haldsøvej og Søndersøvej. Claus orienterede om, at service på ledningen
blev udført for nyligt, og man konstaterede at rensningen var tiltrængt.


Pkt. 3. Nyt fra udvalgene

A.
Vandudvalget: Pt. ingen henvendelser. (Udvalg: Glen/HA8, Ejvind/SØ12, Jens/HA15)
B.
Legepladsudvalget: Ejvind undersøger status på sagen med Jesper. (Udvalg:
Jesper/SØ27, Tanja/SØ14)
C.
Festudvalget: Udvalget bad om hjælp til opsætning af telt, såfremt der er udsigt til regn til
fastelavnsfesten. Det blev koordineret. Derudover kunne udvalget konstatere stor
opbakning til festen med 56 tilmeldinger. (Udvalg: Tanja/SØ14, Anne/SØ50)


Pkt. 4. Eventuelt

Der blev omtalt problem med, at hundeluftere ikke opsamler efterladenskaber. Det kunne
konstateres, at være et generelt problem i området. Bestyrelsen tog sagen til efterretning og vil
medtage den som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 5. Bordet rundt

Intet aktuelt.

Pkt. 6. Næste møde

Næste møde afholdes den 30. april 2014 kl. 20.00 hos Charlotte, Søndersøvej 52.