Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 03.06.2015

Mødet blev afholdt:  Hos Charlotte, SØ52

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Alex, Peter

Afbud: Jan

Referent: Charlotte Lauritsen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.1. Opfølgning

 • a)Orientering om foreningens økonomi

  Alex fremlagde det nye regnskab, som netop er afleveret til revisoren - regnskabet vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling.

  Alex oplyser, at vi har en del udlejning på vores telte her i sommer, så det er godt de bliver brugt - i den forbindelse er der lavet ekstra nøgler til containeren - Charlotte, Kim & Alex har nøgle til container. Alex mailer lejeaftale til telte rundt til bestyrelsen.

 • b)Skiltning og ubetinget vigepligt

  Skiltning og vigepligt er nu afsluttet og bestyrelsen er tilfreds med resultatet, Der har været gennemgang i området for at fjerne de store sten, der lå for tæt på vejen - der er et par enkelte husstande der endnu ikke har fået skubbet deres sten længere ind til siden, dem vil Peter lige følge op på, når han går tur i området.

  Nabovejene har vist stor interesse for vores gennemførelse af vigepligt, og rettet henvendelse til Kim for nærmere info - Kim bringer vores priser videre sammen med kontaktperson ved kommunen, samt leverandør af skiltning.

  Bestyrelsen betragter hermed punktet som afsluttet med tilfredshed.

 • c)Oprydning efter nedgravning af fiber

  Vi har konstateret at entreprenøren som stod for nedgravning af fiber har efterladt nogle afmærkningspæle ved indkørslen til Nørresøvej - Charlotte retter kontakt til entreprenøren om de ønsker pælene retur, for så skal de fjernes - hvis ikke de ønsker pælene så vil Ejvind fjerne dem efter nærmere aftale.

 • d)Huller i vejen på Mosevej

  Kim har fået tilbagemelding fra Stark, der ikke anerkende reparation af hullet på Mosevej - de har kontakt til kommunen for præcision af ansvarshaver - Peter skriver til vores kontakt ved kommunen Klaus Braad for oplysninger og anmodning om udbedring af hullet. Bestyrelsen bemærker at sagen ikke har noget med grundejerforeningen at gøre, men vi har naturligvis rejst spørgsmålet efter henvendelse fra beboere og håber sagen bliver løst.

 • e)Generalforsamlingen (fremsendelse af dagsorden, telt, regnskab, valg, opfølgning etc.)

  Generalforsamlingen afholdes i telt forenden af Søndersøvej lørdag den 20. juni 2015, kl. 16.00 og i henhold til vedtægterne sørger bestyrelsen for offentliggørelse af endelig dagsorden senest 14 dage før afholdelse. Kim sender dagsorden - Charlotte sørger for dagsorden kommer på hjemmesiden, og giver webmaster besked på der skal udsendes et hurtigt nyhedsbrev til alle vores tilmeldte beboere.

  Der aftales at teltet opstilles lørdag den 20.06.2015 kl. 10.00 (Peter, Kim og Alex)

  Efter flere skriverier med festudvalget må vi konstatere at sommerfesten er aflyst pga. manglende planlægning - bestyrelsen er enige om vi ikke vil gå ind i en planlægning af sommerfest, men opfordre til at teltet kan bruges til fællesspisning efter generalforsamlingen hvis nogen er interesseret. Samtidig skriver vi også ud sammen med generalforsamlingen at der kan laves loppemarkedet om eftermiddagen.

  Følgende er på valg til generalforsamlingen:

  Kim Plauborg, formand (ønsker genvalg), Ejvind Ring, bestyrelsesmedlem (ønsker genvalg)

  Jan Thomsen, suppleant (ønsker genvalg), Thomas Mohr, revisor - Alex undersøger om vores revisor ønsker genvalg

  Kim har talt med 2 anlægsgartnere vedrørende forslaget med alle træer, som blev foreslået på sidste generalforsamling, alle fraråder dette pga. vejen, dræn, vedligeholdelse mv.

Pkt.2. Indkommen post fra medlemmer

Kim har fået henvendelse fra naboforeningerne vedrørende vores gennemførelse   af vigepligt, dette er omtalt under pkt. 1B i dette referat.

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

 • Vandudvalget

  Jens Clausen har fremsendt overslagspriser på tvinspektion - ca. 14.000,- for en dags arbejde, og dette er sikkert ikke nok, emnet drøftes på den kommende generalforsamling.

 • Legepladsudvalg

  Intet nyt - Kim vil dog se efter nogle nye bord/bænke til legepladsen.

 • Festudvalget

  Festudvalget består nu kun af Glen og Slavena - bestyrelsen bemærker at der må nye kræfter til for at opretholde de traditionelle aktiviteter og håber der er nogen, som vil hjælpe til og melde sig til generalforsamlingen. Sommerfesten er aflyst som følge af manglende planlægning.

Pkt.4. Eventuelt

Kim har modtaget info fra Parcelhusejernes Landsforening, det er drøftet på mødet og fælles besluttet at der ikke gøres mere ved dette på nuværende tidspunkt - et eventuelt medlemskab vil medføre kontingentstigning for hver enkelt beboer.

Pkt.5. Bordet rundt

Intet at bemærke

Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes i teltet inden generalforsamlingen den 20. juni 2015, kl. 15.30 med efterfølgende generalforsamling kl. 16.00.