Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 04.03.2015

Mødet blev afholdt: Hos Kim,NØ1

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Alex + besøg af Jens HA15, Kurt HA9 vandudv.

Afbud: Peter og Jan

Referent: Charlotte Lauritsen (beklager det forsinkede referat)

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.1. Opfølgning

 1. Orientering om foreningens økonomi Alex orienterede om vi nu er oppe på 81 fuldbetalende medlemmer ud af 89 mulige, derudover er der enkelte husstande der kun ønsker at give et tilskud til snerydning. Foreningens økonomi fordeler sig med kr. 227.785 til vej og kr. 48.896 til grundejerforening.

 2. Allé træer Punktet afventer til senere bestyrelsesmøde

 3. Aftaler om rydning af sne og græsklipning Aftalen er på plads og arbejdet udføres som hidtil af Peter HA7

 4. Udbedring af revner i vejen Ejvind har haft kontakt til firma angående udbedring af revner i vejen, skaderne er besigtiget og vurderes til at koste ca. kr. 10.000,- den rette periode for udførelsen vil være efterår/vinter og det er aftalt at der foretages ny besigtigelse i slutningen af 2015.

 5. Skiltning Kim oplyser om der er godkendt en ændring af områdets vigepligt, så der nu kan etableres ubetinget vigepligt - vigepligten vil træde i kraft, når den lovpligtige skiltning er på plads. Ejvind sørger for at skaffe tilbud og aftale med firma om 4-5 vigepligtskilte og etablering af hajtænder.  ./.Placering af hajtænder og skiltning er skitseret på vedlagte bilag, som også vil kunne ses på hjemmesiden. Kim/Peter tjekker om vi kan gå i gang med etableringen på baggrund af den fremsendte godkendelse.  Der er som tidligere indkøbt 2 infoskilte til indkørsel i vores område, de er nu tilpasset og klar til opsætning med UBETINGET VIGEPLIGT, da vi ikke kan opsætte skiltene med teksten før reglerne træder i kraft aftales det at skiltene klargøres til opsætningen uden teksten .efter mødet er opgaven løst ved at skiltene er afmonteret galgen, så galgerne er klar til nedgravning, så skruer vi skiltene fast når vigepligten er etableret. Kim har arrangeret at huller til de to skilte graves af graverne vi har i området, og Ejvind sørger for hjælp til placering af galgerne i jorden. Galgerne kan afhentes hos Charlotte.

 6. Belysning Charlotte har haft kontakt til vejbelysning, som nu har besigtiget alle vores lamper, så belysningen burde være i orden alle steder.

 7. Parkering på Nørresøvej Umiddelbart er problemet løst, men vi følger sagen og opstår der problemer igen, så vil Kim rette henvendelse til Erhvervsområdet ved Mosevej.

 8. Hjemmeside Charlotte sørger for vedligeholdelse af hjemmeside med referater og info, med støtte fra webmaster Per. På sigt er det meningen at Charlotte står for udsendelse af nyhedsbreve, så det ikke er nødvendigt at køre det igennem Per - der er aftalt at Charlotte & Per skal afholde et møde for at gennemgå procedure på hjemmesiden. Det er endnu ikke afklaret om vi kan indsætte pdf-filer direkte ind på hjemmesiden, det undersøges nærmere.

 9. Ny lokalplan Kommunen har udarbejdet en nylokalplan 911 for området ved Arresøvej, Lystrupvej, bestyrelsen har besluttet at vi ikke har nogle indsigelse til fremlæggelsen, såfremt der skal gøres indsigelser til kommunen, så skal de komme fra den enkelte beboer i området.

Informationer kan ses på hjemmesiden. 

Pkt.2. Indkommen post fra medlemmer

Niels Bastrup NØ10 har bemærket de store huller i vejen på Mosevej, bestyrelsen foreslår Peter retter kontakt til vores kontaktperson ved kommune for løsning af problemet.

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

Vandudvalget - rensning af rør

 • Bestyrelsen havde besøg af Jens HA15 og Kurt HA9 de fremlagde deres meget fyldest gørende rapport som er foretaget efter Risskov Kloakservice har renset vores rørsystem. Den samlede rapport vil kunne læses på hjemmesiden, men vi kan kort opridse lidt:
 • Der er problemer med spul mellem Søndersøvej 24-30 og igen Søndersøvej 34-38

 • Der er ingen passage mellem Nørresøvej 18-10/8

 • Problemerne ved Haldsøvej 21-33 og Haldsøvej 1-9 er udbedret efter spul

 • Dæksler i græsrabatten bør haves så de kan tilgås uden problemer

  ./.den samlede rapport fra Jens HA15 vedhæftes referat og udsendes på hjemmeside.

  Punktet med vores rørsystem vil blive medtaget på årets generalforsamling til drøftelse af den fremtidige situation og hvad vi skal gøre for at afhjælpe problemerne der opstår. Jens HA15 indhenter på vegne af bestyrelsen et tilbud på tv-inspektion.

  Hvis der er spørgsmål til den udfærdigede rapport må man gerne kontakte Jens HA15 for nærmere informationer, da han var til stede under arbejdet med Risskov Kloakservice.

  Bestyrelsen takker Jens og Kurt for godt veludført arbejde!

Legepladsudvalg

            Intet nyt - bestyrelsen bemærker dog der skal indkøbes nye bænke til området

Festudvalget

 • Tanja har meddelt at hun træder ud af festudvalget - bestyrelsen takker hende for den tid hun har gjort et stort stykke arbejde.
 • Festudvalget består fremover af: Glen HA8, Sandra HA24, Slavena SØ10
 • Der har været en fin tilslutning til årets fastelavnsfest.

Pkt.4. Eventuelt

 • Nedgravning er fiber er udført - reetableret med muld

 • Kim kontakter Århus Politi for fjernelse af knallert på legepladsen

Pkt.5. Bordet rundt

Intet at bemærke

Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes den 8. april 2015 kl. 20.00 hos Ejvind SØ12

 

 ?