Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. marts 2017

Mødet blev afholdt hos: Jane (SØ16)

Deltagere:Jane, Ejvind, Peter og Kim

Afbud: Charlotte, Martin og Alex

Referent: Kim              

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen Godkendt

Pkt.2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen:  

a) Orientering om foreningens økonomi

Der er pt. 77 der har indbetalt. Martin har sendt rykkere til 4 der mangler at betale og 2 der mangler at betale 200,-. Peter tager efterfølgende personlig kontakt til dem.

Det er endnu ikke lykkedes at få overdraget adgangen til foreningens konto til Martin. Banken har bedt om yderligere dokumentation og beder os bekræfte hvilke aftaler der ønskes. Bestyrelsen beslutter at formand og kasserer også fremover må disponerer hver for sig.  

b) Skader på vejen

Skaden på asfalten på hjørnet af Søndersøvej/Nørresøvej bliver ikke repareret yderligere.

Bestyrelsen vil tage reparation af slidlaget ud for HA10/HA12 op på næste møde.  

c) Snerydning og saltning

Palmgren er engageret og har indtil videre lavet et fornuftig stykke arbejde. Vi har dog ikke fået en regning fra dem endnu. Kim vil kontakte nabo-grundejerforeningen Søndersøparken vedrørende fordeling af omkostningerne, når vi har fået den første regning.

d) Opdatering af hjemmeside

Opdatering med billeder af bestyrelsen og link til facebookgruppen er ikke sket endnu.

e) Støjmåling og eventuelt efterbeplantning på støjvolden

Charlotte har ikke nogen afklaring om støjmåling og beplantning af støjvolden.

f) Henvendelse fra Teknik og Miljø Aarhus Kommune vedr renovering af Mosevej

Kommunen påtænker at renovere Mosevej med et nyt slidlag. Kommunen har i den forbindelse spurgt om vi er interesseret i at få lukket Mosevej mod Nørresøvej. Sidste afstemning i foreningen viste en "nej" til lukning hvilket bestyrelsen tager til efterretning og meddeler kommunen.

g) Planlægning af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 24/6 kl 15.

Kim laver oplæg til første indkaldelse til generalforsamlingen, som Jane tilbyder at uddele sammen med invitation til sommerfesten.

Pkt. 3. Indkommen post fra medlemmer

Bestyrelsen gør opmærksom på at vi på vores hjemmeside henstiller til at de grønne rabatter friholdes for biler, materialer og anden opbevaring i længere perioder.

Pkt. 4. Nyt fra udvalgene:

a) Vand udvalg (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15, Kurt HA9). - Intet nyt  

b) Legeplads udvalg (Jesper SØ27) - Pt. hvilende udvalg uden aktiviteter.  

c) Fest udvalg (Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36).

Der blev afholdt et fint fastelavnsarrangement med stort fremmøde af udklædte børn.

Jane indkalder udvalget til planlægning af sommerfesten.  

Pkt. 5. Evt.

Nabo-grundforeningen på Baldrianvej vil også etablere bump og 40 km/t zone.

Der har været et enkelt indbrud i et skur på Søndersøvej.  

Pkt. 6. Bordet rundt.

Uden for referat

Pkt. 7. Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 17. maj 2017 kl 19:30 hos Peter (SØ18).