Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. maj 2017

Mødet blev afholdt: Hos Peter /SØ18

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Peter , Martin

Afbud: Jane, Alex

Referent: Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt.2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi

Der har været foretaget en rykkerrunde for betaling af kontingent - der er pt. 83 medlemmer. Martin og Kim taler sammen og sørger for dokumenter til banken, så Martin har adgang - fremover vil Kim og Martin have adgang til banken.

B. Skader på vejen

Skader på slidlaget HA10/HA14 - Peter tager en kontakt til grundejer med påmindelse om de skal kontakte kommunen for reparation af slidlag ifm. opførelse af byggeri.

C. Snerydning og saltning

Snerydningen har været udført af vores nye leverandør "Palmgren", bestyrelsen er tilfreds med resultatet og faktureringen er udført som aftalt. Vi forventer Søndersøparken vil give 10% til snerydningen, de drøfter det på deres næste beboermøde.

D. Opdatering af hjemmeside - foto bestyrelse og facebookgruppe

Hjemmesiden er opdateret og det fungerer med udsendelse af nyhedsbreve, der mangler stadig lidt billeder af bestyrelsen, de vil komme ind, når billederne er klar. Kim kan orientere om facebook link til intern gruppe fungerer og der er allerede flere tilmeldte.

E. Støjmåling og evt. efterbeplantning af støjvold

Charlotte har haft kontakt til kommunen, de har oplyst nogle vi kan rette kontakt til for info, umidderlbart er det IKKE kommunen, der står for en støjmåling, det skal vi selv få lavet med ekstern virksomhed - Charlotte ser nærmere på sagen og tager dialog  med kommunen, pt. intet nyt.

F. Planlægning af generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN FLYTTES TIL KL. 16.00 pga. loppemarked - vi oplyser om det nye tidspunkt på hjemmesiden og pga. ændringen bliver den endelig dagsorden til generalforsamling omdelt til alle samtidig med den kommer online på hjemmesiden senest 10. Juni 2017 - sidste frist for emner til dagsorden er 7. Juni 2017. Det godkendte regnskab vil komme online så det kan ses på hjemmesiden inden mødet.

Pkt.3. Indkommen post fra medlemmer

A. HA 27 - nye skilte på Haldsøvej

Charlotte indhenter tilbud på renovering af de eksisterende skilte med folietekst til 2 stk. Haldsøvej skilte

Pkt.4 Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15) intet

B. Legepladsudvalget intet

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

Der er omdelt info om loppemarked og sommerfest den 24.06.2017 tilmelding til Jane senest 10/6-2017

Pkt.5. Eventuelt

A. Kommunens advarsel vedr. Parkeringsafgifter

Kim tager en dialog og afventer svar fra kommunen ang. Dispensation - idet vi også henviser til et nylig vedtaget lovforslag som tillader parkering på grønne arealer - bestyrelsen vil informere om nyt på den kommende generalforsamling.

B. Teltudlejning

Vi har drøftet teltudlejningen, og hvilke tiltag der kan gøres for at lette afhentning og tilbagelevering af teltene, så vi sikre det er tilfredsstillende for alle parter - vi må desværre konstatere at teltene ikke er i bedste stand og vi må endnu engang påpege at teltene IKKE må pakkes sammen i fugtig tilstand og at de ALTID skal tilbageleveres aftørret - klar til den næste. Charlotte skriver en ekstra bemærkning på hjemmesiden og sørger for at indkøbe kasser til opbevaring af telt2, som tidligere indkøbt til telt 1 - teltene kan så blive opdelt når teltene er oppe til generalforsamlingen.

C. Brud på vandledning

Charlotte orienterer om brud på vandledning fra Aarhus Vand, der var et stort brud ved SØ43, som forårsagede store vandmængder ved SØ52 - Aarhus Vand forholder sig kun til skadesstedet og ikke til de skader vandmængderne måtte give, SØ52 har nu en igangværende sag pga skader efter de store vandmængder - samtidig har vi konstateret at afledningen af de store vandmængder er havnet i bækken bag SØ50 og SØ52, hvilke har undermineret jorden, så der må forstærkning til for at holde på jorden.

Pkt.6. Bordet rundt intet nyt

Pkt.7. Næste møde

Næste møde afholdes den 24. Juni 2017 umiddelbart inden generalforsamlingen?