Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22-10-2014

Mødet blev afholdt inden generalforsamlingen hos Peter, SØ18

Deltagere:   Claus, Charlotte, Ejvind, Peter, Kim, Alex, Tanja

Afbud:         -

Referent:     Charlotte Lauritsen 

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE

Godkendt

OPFØLGNING & ORIENTERING

Mødet blev afholdt som et kort orienteringsmøde inden generalforsamlingen og foregik derfor uden dagsorden.

SKILTNING & VIGEPLIGT

Bestyrelsen orienterer om den planlagte skiltning på generalforsamlingen og følger op på punktet til næste bestyrelsesmøde. Kommune har endnu ikke givet accept på vores ønske om ændring af vigepligten og afventer høringssvar fra området - skiltning omtales på næste bestyrelsesmøde.

BESKÆRING AF TRÆER

Peter & Kim har gået en runde, de berørte husejere har fået en skrivelse med ønske om træerne bliver beskåret så de ikke er til gene for vejens belysning.

I øvrigt kan vi konstatere, at der er problemer med flere at gadelamperne på vejen, de mangler belysning.

GENERALFORSAMLING

Tanja ønsker ikke at genopstille til valg af bestyrelse, Peter ønsker at overdrage kasser posten til Alex, så Peter bliver bestyrelsesmedlem og Alex kasser - vi mangler kun 1 nyt medlem som suppleant til bestyrelsen.

Peter orientere om det har fungeret fint med indbetaling af kontingent via bankoverførsel og allerede nu er der en pæn tilslutning.

Bestyrelsen håber på stor deltagelse til den kommende generalforsamling.

NÆSTE MØDE

Næste møde afholdes den 5. november 2014, kl. 20.00 hos Claus SØ16 - det bliver et kort opfølgningsmøde efter generalforsamlingen.?