Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2018

Mødet blev afholdt hos:Freddy (SØ24)

Deltagere:   Jane, Peter, Alex, Freddy, Martin og Kim

Afbud: Charlotte

Referent:  Kim

1.Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  Godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

A. Resultat af rundspørge om lukning af Nørresøvej-Mosevej.  Der var 79 stemmeberettigede ud af 88 husstande.  22 har stemt for at bestyrelsen bør søge om en lukning.  27 har stemt at de ikke er interesseret i en lukning.Desuden er der kommet en stemme fra et ikke-medlem og en stemme afleveret efter sidste frist.Resultatet publiceres på hjemmesiden og Facebook.

B. Orientering om foreningens økonomi.  Virk.dk siger at vi ikke skal indgive årsregnskab hvis vi får et CVR nummer. Martin tager initiativ til at vi får oprettet et CVR nummer. Samtidig indhentes tilbud fra et par banker. Martin følger op de sidste få der ikke har fået betalt deres kontingent.

C. Udbedring af slidlaget ved HA10/HA12 afventer tørt vejr til sommer.

D. Støjmåling og evt. efterbeplantning på støjvolden - Intet nyt/cl.

E. Saltning og snerydning.  Grundejerforeningen SØ2-8 har sagt ja til medvirke til at betale en andel af saltning og snerydning. Regning saltning i december er modtaget og vil blive betalt snarest. 

3.Indkommen post fra medlemmer

A. Renovering af vejskilte - skiltene på Haldsøvej er renoveret og monteret.

B. Problemer med råger. Viceværterne på Engholmsalle og Erhvervspark Risskov vil vende tilbage, hvis de observerer råger i området.

4.Nyt fra udvalgene:

A. Vandudvalg (Jens HA15, Kurt HA9, Ejvind SØ12, Glen HA8). Intet nyt.

B. Legepladsudvald (...)  Pt. hvilende udvalg uden aktiviteter.

C. Festudvalg (Jane SØ16, Janne NØ1, Susanne SØ36).

Jane indkalder snart til møde vedrørende fastelavn.

5.Evt.

A. Nye beboere. SØ9 har fået velkomstbrev.

B.Hjemmesiden: Freddy og Jane sender billeder til Charlotte.

C. Vi har modtaget et blad fra Parcelhusejernes landsforening. Vi er forsat ikke interesseret i medlemskab.

6.Bordet rundt.Uden for referat.

7.Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. maj 2018 kl 19:30 hos Peter (SØ18).