Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Grundejerforeningen Kirsebærvænget

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 30. april 2014

 

Mødet blev afholdt: Hos Ejvind Ring, Søndersøvej 12

Deltagere: Claus, Tanja, Ejvind, Peter, Kim, Alex

Afbud: Charlotte

Referent: Alex

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 2. Opfølgning

A. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde: Ingen opfølgning udover hvad der kommer under de enkelte punkter.

B. Orientering om foreningens økonomi: Peter gennemgik økonomien og kunne konstatere, at der samlet set er en formue på ca. 260 t.kr., fordelt med ca. 62 t.kr. til grundejerforeningen og resten til vejfonden. Det bemærkes, at der vil komme udgifter til reetablering af legepladsen.

Peter kan fortsat konstatere stor opbakning til grundejerforeningen, da næsten alle områdets husstande er fuldt betalende medlemmer. Herunder bemærkedes, at de 2 nye husstande begge er blevet fuldt betalende medlemmer. De enkelte manglende husstande blev gennemgået.

C. Beskæring af træer: Punktet udsættes til næste møde, da sæsonen først starter senere.

D. Hjemmesiden: Bestyrelsen bemærkede sig, at hjemmesiden inkl. teltbookning fungerer.

Det bemærkedes dog, at der ikke har været ret meget udlejningsaktivitet i år. Så det besluttedes, at gøre ekstra opmærksomt på muligheden via nyhedsbrevet.

E. Skiltning ved indkørsel i område: Claus har gennemgået området med Trafik og Veje og orienterede bestyrelsen om reglerne for skiltning. Samtidigt har Trafik og Veje oplyst, at kloakudrensning er vores eget ansvar. Det besluttedes, at Peter laver en ansøgning til Trafik og Veje om hhv. ubetinget vigepligt, nedsætning af hastighedsbegrænsning til 30 km/t og lukning af Nørresøvej mod Mosevej.

F. Asfaltbelægning: Trafik og Veje har oplyst, at de ikke vil foretage udbedring. Eneste mulighed herefter, er at køre en sag i en officiel klageinstans. Claus og Peter vender sagen med Glen.

G. Hundeluftning: Bestyrelsen gennemgik problemerne med hundeefterladenskaber. Det besluttedes, at bruge hjemmesiden og nyhedsbrevet til at opfordre hundeejerne til at rydde op efter sig. Herudover fandt bestyrelsen ikke grundlag for, at foretage sig yderligere.

Punktet udgår.

H. Indkommen post fra medlemmer: Der har været 2 henvendelser fra medlemmer, begge vedr. Waoo internet og TV. Claus har undersøgt, at der skal tilmeldes mindst 25 husstande for at opnå fordel. Sker det vil man få 3 TV kanaler gratis. Bestyrelsen besluttede, ikke at favorisere én udbyder på dette grundlag. Bestyrelsen vil dog opfordre de interesserede til, selv at gå videre med sagen.

Pkt. 3. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget: Pt. ingen henvendelser. (Udvalg: Glen/HA8, Ejvind/SØ12, Jens/HA15)

B. Legepladsudvalget: Trafik og Veje oplyste til Claus, at det er kommunen som ejer området med legepladsen. Claus vil derfor kontakte kommunen og undersøge muligheden for, at de står for udjævning mv. og evt. også løbende vedligehold. Han vil samtidigt følge op på, hvornår udrensning af grøften vil ske. Bestyrelsen vil tage det op som et punkt på næste bestyrelsesmøde. Derudover har Jesper oplyst, at de har fundet fodboldmål og skaterbane, men at det er dyrere end forventet. Status undersøges med Jesper. (Udvalg:Jesper/SØ27, Tanja/SØ14)

C. Festudvalget: Tanja oplyste, at René vil skaffe brænde til Sct. Hans bålet igen i år.

Sommerfesten blev også omtalt, og forventes at blive afholdt d. 16. august 2014. (Udvalg:Tanja/SØ14, Anne/SØ50)

Pkt. 4. Eventuelt

Intet aktuelt.

Pkt. 5. Bordet rundt

Intet aktuelt.

Pkt. 6. Næste møde

Næste møde afholdes d. 13. august 2014 kl. 20.00 hos Peter, Søndersøvej 16.

?