Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 05-11-2014

Mødet blev afholdt:                                    Hos Claus, SØ16                 

Deltagere:                                                  Claus, Charlotte, Ejvind, Peter, Kim, Alex, Jan

Afbud:                                                       -

Referent:                                                    Charlotte Lauritsen 

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.2. Opfølgning

 • Konstituering af bestyrelsen:Claus udtræder pr. 15.12.2014 fra bestyrelsen, da han fraflytter området - derefter overtager Kim/NØ1 formandsposten og Jan rykker op som 1.supplant. Claus retter kontakt til banken og informerer om hans afgang, og sørger for både Alex og Kim har adgang til banken og foreningens økonomi.

 • Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:Janne indtræder alligevel ikke i festudvalget.

 • Opfølgning fra generalforsamlingen:Vi var alle tilfreds med årets generalforsamling og syntes der var en god dialog.

  Allé træer:Bestyrelsen arbejder med forslaget om allé træer på de efterfølgende møder i foråret, Kim indhenter oplysninger om hvilke muligheder der måtte være, nærmere info når der er nyt i sagen.

  Sne & græs:Peter følger op på vores snerydning & græs - Alex tjekker prisaftaler.

  Vejen:Ejvind undersøger pris og optimal tidspunkt for udbedring af revner.

 • Orientering om foreningens økonomi:Peter & Alex følger op på kontingentindbetalinger og går rundt med rykkere nov. Iht. proceduren.

 • Skiltning:Peter orienterede om der endnu ikke var svar på vores ønske om ændring af vigepligt, da dette kræver en høring - vi beslutter at iværksætte skiltning med de nuværende forhold og med påskriften: "Lukket område, Højre vigepligt, legende børn på vejen" samt teksten "På Gensyn" - Charlotte følger op på de 2 skilte og Ejvind sørger for at skaffe en kabeltegning samt hjælp til nedgravning/montering.

  Pkt.3. Nyt fra udvalgene

 • A.Vandudvalget:Intet nyt

 • B.Legepladsudvalget:Intet nyt

 • C.Festudvalget:Janne NØ1 ønsker alligevel ikke at deltage i festudvalget

  Pkt.4. Eventuelt

  Charlotte retter kontakt til Energi Midt som varetager belysningen i Århus Kommune, og beder dem gennemgå vores lamper på vejen, idet flere af dem er uden lys.

  Claus kontakter den gamle genbrugsfabrik og følger op på parkeringen, så vi sikre de benytter deres eget område.

  Alex skal have bruger adgang til hjemmesiden - Charlotte retter kontakt til Per (Webmaster) samtidig følger Charlotte også op på muligheden for pdf filer på hjemmesiden, idet referater mv. vil fremstå pænere som original dokumentet.

  Pkt.5. Bordet rundt

  Samtlige bestyrelsesmedlemmer takker Claus for en god tid med veludført arbejde som vores formand, det har været et hyggeligt samarbejde og vi ønsker held og lykke fremover i de nye omgivelser.

  Pkt.6. Næste møde

 • Næste møde afholdes den 4. marts 2015, kl. 20.00 hos Kim, NØ1.?