Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Hos: Lehn Dahlstrøm, Søndersøvej 29, tlf. 4064 2086

Afbud: Charlotte, Claus og Jesper.

Dagsorden:

    Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
    Konstituering af bestyrelse
    Grundejerforeningen Søndersøparken
    Rundgang for nye medlemmer.
    Opfølgning:
    a) Lukning af Nørresøvej
    b) Markeringspæle ved bump og sten
    c) Stander med hundepruttepose
    Bordet rundt
    Næste møde

Ad 1. Referat godkendt uden anmærkninger.

Ad 2. Eneste ændring i forhold til tidligere er, at Claus Stæhr indgår som anden suppleant i stedet for Lars Graugaard.

Ad 3. I forbindelse med det igangværende rækkehusbyggeri på Søndersøvej vil der efter salg af de 16 enheder blive etableret en selvstændig grundejerforening, hvilket bygherren har forpligtet sig til. LD tager kontakt til ejendomsmægleren  og orienterer om Kirsebærvængets positive holdning til at indlemme disse mulige 16 grundejere i vores forening.

Ad 4. Hans Ole orienterede om, at der pt er 62 fuldt betalende grundejere i vor forening. Rykkere på betaling er udsendt med referat af generalforsamling og ny rykker udsendes i slutningen af januar 2011.

Ad 5a. Rene tager straks kontakt til kommunen - idet en lukning af Nørresøvej er om muligt endnu mere vigtig at gennemføre efter de nye byggeplaner på Mosevej.

Ad 5b. Charlotte følger op på mulige pæle - LD forsøger at fremtrylle andet eksempel

Ad 5c. Forslaget om hundeprutteposer fremkom på generalforsamlingen. Bestyrelsen var enig om kraftig at henstille til den enkelte hundeejer, at det er dennes ansvar og altså ikke gundejerforeningens. Løse hunde og hundes efterladenskaber ønskes ikke i området.

Ad 6.  LD retter henvendelse til Århus kommune med henblik på at kommunen gennemfører det årlige grøfteeftersyn m.v.

Formanden orienterede om folderen som er udsendt af Århus kommune vedr. byggeplaner for området bag Stark - 6 etagers hus - mange nye beboere. Alle beboere har efterfølgende modtaget folderen med posten og opfordres af bestyrelsen til overfor kommunen at tilkendegive sin mening inden fristen den 12. januar 2011. Bestyrelsens holdning er at vi gerne ser byggeri på parcellen, men det nuværende projekt virker voldsomt og tager slet ikke hensyn til den dermed forøgede trafik i området. Bestyrelsen fremsender skrivelse til kommunen inden frist og undersøger pt. om vi skal lave en underskriftsindsamling i området.

Ad 7. Næste møde afholdes ved Jesper i SØ den 3. februar 2011 kl. 20:00.

ALLE GRUNDEJERE ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

SAMT ET IKKE MINDRE LYKKEBRINGENDE 2011

Ref. Lehn Dahlstrøm