Grundejerforeningen Kirsebærvænget

REFERAT FRA GRUNDEJERFORENINGEN KIRSEBÆRVÆNGET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG, DEN 24. JUNI 2017 KL. 16.00

AFHOLDT I TELTET SØNDERSØVEJ.

Fremmødte:   23 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 5 medlemmer fra bestyrelsen. 

PKT.1. VALG AF DIRIGENT

Jakob Røddik Thøgersen SØ16 blev valgt som dirigent, og mødet blev afholdt med udgangspunkt i udleveret dagsorden som er omdelt rettidig ift. vedtægterne. Charlotte Lauritsen er referent og sørger for referat bliver rundsendt via nyhedsbrev og indsat på hjemmesiden www.kirsebaervaenget.dk.

SØ9 og HA31 ønsker fortsat referatet afleveret på papir pga. manglende adgang til nettet, dette har bestyrelsen registreret.

PKT.2. FORMANDENS BERETNING

Formandens beretning blev fremlagt af vores formand Kim Plauborg og godkendt enstemmigt.

Beretningen:

Grundejerforening tæller i dag 83 fuldbetalende medlemmer ud af 89 mulige.

Der er blevet afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling for et år siden.

På det første møde i august blev bestyrelsen konstitueret med de nuværende medlemmer dvs. bestyrelsesmedlemmerne Charlotte, Ejvind og Peter, kasserer Martin, Jane og Alex som suppleanter og jeg selv som formand. Peter og Ejvind har desværre ikke mulighed for at deltage i dag.. Alle medlemmer har bidraget positivt på møderne, med den løbende e-mail korrespondance, med at løse de forskellige opgaver, og har ydet en stor indsats for grundejerforeningen.

De væsentligste opgaver har været:

a) Ny leverandør af snerydning og saltning. Der blev afholdt et møde med Ejerlauget Voldbjergvej (omfatter Baldrianvej, Engblommevej, Resedavej) om snerydning, etablering af hastighedsdæmpning og ubetinget vigepligt mm. Ejerlauget Voldbjergvej har i nogen tid brugt Palmgren til snerydning og været tilfredse med det. Vi har efterfølgende også lavet en aftale med Palmgren som gennem vinteren har sørget for at vejen var farbar.

b) Reparation af skader på asfalten. I juli blev asfalten ødelagt ved kloakken i svinget Søndersøvej/Nørresøvej.  AC Huse udbedrede på opfordring skaderne.
Asfalten på Mosevej er igen i dårlig forfatning. Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen og bedt dem ordne det igen. Kommunen har svaret bestyrelsen og fortalt at de påtænker en totalrenovering af slidlaget. De gjorde i samtidig opmærksom på at vores grundejerforening tidligere havde spurgt om Nørresøvej kunne lukkes for trafik ud mod Mosevej. Kommunen ville derfor gerne høre hvad vores holdning var til en lukning. Bestyrelsen vendte dette på et bestyrelsesmøde og kunne se at dette tidligere var blevet diskuteret på en generalforsamling hvor der ikke var flertal for at søge om en lukning. Bestyrelsen har derfor informeret kommunen om at vi ikke er interesseret i en lukning.

c) Ejvind og Jens gik sammen med Risskov Kloakservice været rundt i området for at lokalisere defekter på vores rendestensbrøndes afvandingsrør, og derved konstateret et problem udfor Søndersøvej 18. Efter aftale med ejeren (Peter) blev det gravet op, men der blev ikke konstateret nogen problemer og gravningen påviste ingen fejl. Der er spulet begge vej uden problemer, og der blev nedsat en brønd for nem adgang. Vandudvalget afventer eventuelle henvendelser før der vil blive gjort yderligere, dog er de opmærksom at det eventuelt vil blive nødvendigt at se nærmere på Haldsøvej. Kommunen har opgravet deres del af den åbne grøft forenden af Søndersøvej, og det samme har de omkringliggende grundejere.

d) En række beboere og gæster har i maj måned fået en advarsel af kommunen for ulovlig parkering på den grønne rabat. Kort efter vedtog regeringen imidlertid en lovændring vedr. netop parkering i yderrabatter. Bestyrelsen har skrevet med en jurist hos Teknik og Miljø og hun har bekræftet at lovændringen skulle betyde at vi eller vores gæster ikke længere risikerer at få en både for at parkere på den grønne rabat. Hun gjorde dog opmærksom på at det i sidste ende er domstolenes afgørelse.
Bestyrelsen opfordrer dog stadig til at man normalt parkerer på sin egen grund og kun benytter den grønne rabat når der er et særligt behov fx når man har gæster.

e) Charlotte har haft kontakt med kommunen vedr. støjmåling ud mod Viengevej. Umiddelbart vil kommunen ikke stå for en støjmåling - Charlotte ser nærmere på sagen og forsætter dialogen med kommunen.

I øvrigt har følgende emner været på dagordenen: udskiftning af skilte, høring om vedvarende energi, brud på vandledningen, teltudlejning, opdatering af hjemmesiden, nyhedsbreve, og selvfølgelig planlægningen af generalforsamlingen.

Vandudvalget har sørget for at få renset rensebrønde, hvor det har været nødvendigt. Bestyrelsen vil gerne takke vandudvalget for godt veludført arbejde.

Vores festudvalg, som består af Jane, Susanne og Kirsten fik igen arrangeret et julearrangement Lucia optog på plejehjemmet. Festudvalget har desuden arrangeret årets fastelavnsfest med en meget god tilslutning og de har desuden stået for dagens loppemarked og om lidt også en vejfest. Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget for nogle rigtig gode arrangementer.

PKT.3. FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB 

Regnskab godkendt.

Regnskabet er udleveret til de fremmødte, og er samtidig kommet online på www.kirsebaervaenget.dk

Martin Buch Christensen fremlagde regnskabet godkendt af revisor.

Som det fremgår af regnskabet har grundejerforeningen pt. en saldo på kr. 347.646,86 som fordeler sig med kr. 296.097,29 til vej og kr. 51.549,57 til grundejerforeningen.

Det oplyses, at vi har et godt medlemstal og runden i området har fået de fleste til at støtte op om foreningens arbejde. Det bemærkes, at regnskabet IKKE omhandler snerydning, da der er skiftet leverandør i perioden, og den samlede afregning er først foretaget i juni. Beløbet for årets snerydning udgør i alt kr. 8.197,50, som altså overføres til regnskabet 2017/2018.

Der blev stillet spørgsmål til vejbeholdningens størrelse, beløbet står til de kommende vejforbedringer, og til fremtidigt slidlag mv.

PKT.4. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG MEDLEMMER

a) Forslag fra René Kvistgaard, Søndersøvej 31.
Generalforsamlingen skal pålægge bestyrelsen at gennemføre en husstandsundersøgelse vedr. holdningen til en lukning af Nørresøvej mod Mosevej, så hurtig som mulig. Og hvis undersøgelsen viser et flertal for lukning, straks tage kontakt til Aarhus kommune for at få den lukket.

Begrundelse:
I forbindelse med at Aarhus Kommune vil renovere Mosevej har grundejerforeningens bestyrelse fået en forespørgsels, om vi ønsker en lukning af Nørresøvej mod Mosevej. Det har bestyrelsen svaret nej tak til med begrundelse i en gammel beslutning. I lyset af at vi har fået mange flere biler gennem vores område og vores vejes ringe stand, vil det være en god ide med en lukning, så det kun er biler til vores eget område der køre ind her. Jeg er klar over at der tidligere har været debat omkring lukning, men det var før vi fik den øgede trafik, så jeg tror der er basis for en lukning nu.
Sidst det blev snakket om lukning var ved generalforsamlingen i 2007:


"Pkt. 7 Eventuelt
Vejsituationen blev drøftet, der er flere som oplever en øget trafik i området, der er ønske om en ny høring om hel eller delvis lukning af Nørresøvej - dette vil senere blive i værksat Århus Kommune, når alle aspekter i sagen er afklaret - bestyrelsen afventer nærmere fra Århus Kommune og følger sagen --- evt. skilt om lukket område ved indkørsel til Søndersøvej."

Dengang var konklusionen, at der ikke kunne lukkes uden en lokalplan ændring.

Forslaget om lukning af Nørresøvej lagde op til en fin konstruktiv debat blandt de fremmødte, og der var mange argumenter både for og imod.

På baggrund af debatten blev der foretaget en forhåndsafstemning for og imod en lukning, dette blot for at se en her-og-nu fordeling af stemmerne. Til mødet var modtaget 6 fuldmagter, hvoraf den ene måtte afvises pga. manglende medlemskab.

Spørgsmålet var om bestyrelsen skulle pålægges at foretage en husstandsundersøgelse/høring for at få en tilkendegivelse for og imod en lukning af Nørresøvej.

Ja-stemmer fordelte sig på 12 + 2 fuldmagter = 14 for forslaget

Nej-stemmer fordelte sig på 9 + 3 fuldmagter = 12 imod forslaget

På baggrund af den tætte afstemning og flertallet for forslaget, foretager bestyrelsen en nærmere høring blandt områdets beboere, og Rene Kvistgaard vil blive inviteret til at deltage i arbejdet sammen med bestyrelsen - det har Rene Kvistgaard sagt ja til. Høringen vil blive sat på som punkt til næste bestyrelsesmødet, som afholdes efter sommerferien. Kim Plauborg sørger for at informere kommunen om beslutningen og vi vil vende tilbage, når der er et resultat på høringen.

I forbindelse med debatten var der også mange tanker om fremtidig brug af grunden ved Stark på Mosevej, bestyrelsen har lovet at holde øje med fremtidige planer, og vil naturligvis reagere på kommende projekter - et større projekt på grunden, kan også have indflydelse på vores område og det vil kræve en ekstra vurdering af trafikforholdene.

PKT.5. VALG TIL BESTYRELSE

på valg:

 • Kim Plauborg, formand er på valg   

 • Ejvind Ring, bestyrelsesmedlem er på valg - ønsker ikke genvalg - afløses af Freddy Mulvad

 • Alex Overgaard, suppleant er på valg

 • Jane Thørgersen, suppleant er på valg

 • Thomas Mohr, revisor er på valg - ønsker ikke genvalg - afløses af Maria Humlum 

Bestyrelsen har nu følgende medlemmer:

 • Formand Kim Plauborg, Nørresøvej 1

 • Kasser Martin Buch Christensen, Søndersøvej 37

 • Bestyrelsesmedlem Charlotte Lauritsen, Søndersøvej 52

 • Bestyrelsesmedlem Peter Jeggesen, Søndersøvej 18

 • Bestyrelsesmedlem Freddy Mulvad, Søndersøvej 24

 • Suppleant Alex Overgaard, Søndersøvej 10

 • Suppleant Jane Thøgersen, Søndersøvej 16

   

 • Revisor Maria Humlum, Søndersøvej 11

Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde efter sommerferien - tidspunktet er endnu ikke fastsat.

PKT.6. FASTSÆTTEÆSE AF NÆSTE ÅRS KONTINGENT FOR PERIODEN 1. JUNI 2018-31. MAJ 2019 SAMT PROCENTFORDELINGEN AF INDBETALTE KONTINGENTER JF. §2 PKT. 3 OG 4 OG §8 I VEDTÆGTERNE

Nuværende kontingent forbliver uændret på kr. 1.000,00. Fordeling forbliver med 90% til vej og 10% til grundejerforeningen.

PKT.7. EVENTUELT

 • Festudvalget består nu af: Jane SØ16, Susanne SØ36, Janne NØ1

 • Legepladsudvalget forbliver passiv uden medlemmer - kan genetableres ved konkrete behov

 • Vandudvalget forbliver uændret og består af: Glen Thorvaldsen HA8, Ejvind Ring SØ12, Jens Clausen HA15, Kurt Eriksen HA9 

  Jens Clausen orienterede om de forbedrede forhold i området, der er bedre afledning af vandet og det skyldes bla. den grundige undersøgelse og oprensning i området. Jens Clausen beder alle om at sikre vejriste holdes rene og frie, så vandet kan komme i risten. Vandudvalget fortsætter deres arbejde når der er konkrete behov, opstår der problemer er man velkommen til at kontakte vandudvalget direkte eller et medlem fra bestyrelsen.

 • Der stilles et ønske om ro i vores område, så der ikke er støj og musik i haverne, dette er der ikke enighed om, men vi fra bestyrelsen vil opfordre til vi alle sammen viser hensyn og evt. orienterer de nærmeste naboer hvis der er fest i haven.

 • Til info orienterede en af vores beboere om legepladsen på Engblommevej, den er netop under en større renovering.

 • Der stilles spørgsmål til reglerne for drageflyvning i vores område, enkelte beboere har bemærket der flyves over vores område - Kim Plauborg har lovet at se på sagen, hvis der kommer en konkret klage med oplysning om tid og sted for episoden.

 • Der stilles spørgsmål til regler for græsklipning, der er ingen regler for dette, vi må blot vise hinanden hensyn, og acceptere at haverne skal passes når folk har fri.

 • Samtidig bemærkes bilkørsel med sportsvogne i bilbyen - dette hører ikke til bestyrelsens arbejde, da det ikke direkte vedkommer vores område - hvis nogen har problemer, så må det være en politisag, da vi ikke kender de nærmere omstændigheder.

Kim Plauborg opfordre alle interesserede til at komme forbi når grillen tændes kl. 18.00. Samtidig kan vi med glæde sige tak til festudvalget for et godt loppemarked.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker de mange fremmødte ved dette års generalforsamling.

Referatet er udarbejdet af Charlotte Lauritsen

?