Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 1. oktober 2003-10-02

 1. Valg af dirigent. Valgt blev Jens Clausen.
 2. Formandens beretning. Formanden René Kvistgaard aflagde beretning. Der var bemærkninger til den endelige ordning af græsrabatterne, bl.a. ønske om bedre information. Det blev taget til efterretning. Spørgsmål i forbindelse med "støjende fritidsaktiviteter".
      Desuden tilbød René  at interesserede kan få tilsendt referaterne fra bestyrelses-møderne, hvis man sender ham sin mail-adresse. Ligesom han gjorde opmærksom på, at referaterne altid hænges op i informationskassen på hjørnet af Haldsøvej/Søndersøvej. Beretningen blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabet blev godkendt. Med en påtegning af et manglende bilag "debet"
 4. Status fra arbejdsgrupperne.
  Sikker skolevej. Rapport fra Kim Krogh. Pga. div. undersøgelser kom bump på Hedevej ikke med i budgettet for 2003. Nogen skal sætte fokus på bumpene på møde i december, for at det skal komme på 2004-budgettet.
  Forslag fra salen om privat indsamling til de 4 bump der er aktuelle.
  Udvalget er indstillet på at fortsætte til bump er etablerede.
  Obligatorisk medlemskab af grundejerforeningen. Rapport fra Inger Yde. SF´eren Morten Homan er i dialog med erhvervsminister Bendt Bentsen om en lovændring. Der er gjort et større stykke arbejde - sagen er ikke afsluttet, men står ikke så stærkt. Gruppen fik lidt nyt skyts fra foreningens medlemmer. Formanden skriver til Morten Homan snarest. Steffen Somer skaffer diverse bilag fra Vejlaugsgruppen inden.
  Legepladsgruppen. Rapport fra Jens Clausen. Gruppen er nærmest gået i sig selv. Der skal nye folk til den. Anker Hansen foreslog, at der blev lavet en petanque-turnering, for at gøre pladsen kendt. Anker med i udvalget.
  Rasmus Petersen forslog at legepladsudvalget indbyder til arbejdsweekend. Det er kun er få ting der mangler at blive gjort, og alle materialer er købt. Udvalgets formand Hans Ole Sørensen indkalder til møde.
  Spørgsmål vedr. forsikring. Private forsikringer gælder, under  forudsætning af, at der er skiltet med "ophold og leg på eget ansvar", samt at pladsen er forsvarligt vedligeholdt.
  Vejlauget. Steffen Somer aflagde rapport på vegne af Ebbe Nielsen, som er syg. Der har været arbejdet på at få kommunen til at påtage sig vedligeholdelse af vejen under forudsætning af at vejlauget/grundejerne betaler. Kommunen afviser. Sagen har kørt flere gange uden andet resultat. Vejlauget har hermed afsluttet sin opgave.
  Under dette punkt kom der en forespørgsel op, om muligheden af at sætte et skilt op med "Privat vej. Lukket område" for at slippe for lastbiler. René Kvistgaard sagde, at bestyrelsen kunne tage sig af en form for skiltning.
  Vandudvalg. Steffen Somer aflagde rapport. Udvalgets medlemmer har tjekket alle kanaler, der skal lede vandet væk fra området.
  Forbindelsen er skåret over mellem Haldsøvej 6 og 7. Grundejerne på disse numre ordner det.
  Grøften v Søndersøvej nr. 48 er en flaskehals. Men den er vedligeholdt.
  Men der er et par steder på Søndersøvej, hvor passagen ikke er i orden. Grundejerne har fået besked på at undersøge deres stykke.
  Svært at sige hvordan situationen er, da der længe ikke har været de store nedbørsmængder.
  Det optimale vil være rørlægning.
  Næste projekt: afløbsbrøndene til vejene. Grundejerforeningen plejer at få renset om efteråret. Hans Ole bestiller rensning.
  Den projekterede sø  i Egå Enge vil Ikke ifølge kommunens ingenører hæve vandstanden i åen, man vil blot holde op med at pumpe vandet væk på de berørte arealer.
 5. Vedtægtsændring af paragraf 3. Rene Kvistgaard fremlagde forslaget. Enighed om at det er hensigtsmæssigt, at der er mulighed for at bestyrelsen konstituerer formand.
  Forslaget vedtaget ifølge afstemning.
 6. Festudvalg. Hans Ole Sørensen fortalte at idéen til et sådant der var fremkommet i forbindelse med Skt. Hansfesten i år. Hvis man har lyst til at fremme festligt samvær i form af vejfest, Skt. Hansfest el. lign. kan man henvende sig til Hans Ole. Anker Hansen meldte sig i udvalget.
 7. Valg til bestyrelse og revisor. Alle blev genvalgt.
 8. Fastsættelse af næste års kontingent. Der blev fremsat forslag om en forhøjelse af kontingentet på 100 kr. Forslaget blev nedstemt med alle stemmer undtagen 1.
 9. Eventuelt. Gunner Madsen orienterede om sin kommunikation med den nye ejer af cementfabrikgrunden. Denne planerer at bygge lejeboliger af god kvalitet: en række "punktboliger" - 200 lejligheder á 50 m2 (8 pr. hus, 2 etager, i alt 8 m høje huse) + 50 familieboliger á 90 m2. Alle mindst 10 m fra skel. Dette vil fremgå af lokalplan, som vil komme til høring om 1 - 2 måneder. Ejeren vil gerne starte nedrivning/byggeri aug. 2004.
  Skydebanen skal i første omgang blive liggende. Bygherre skal sørge for støjdæmpning.(skydebanen bliver muligvis flyttet til område for støjende fritidsaktivetet ).
  René Kvistgaard opfordrede til, at medlemmer af foreningen, som ønsker at få mailet referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling, sender ham en mail.
  Send din mail til kvistgaard@oncable.dk , så kommer du på listen og kan holde dig orienteret.
      

Dirigenten Jens Clausen takkede for god ro og orden på mødet.

Formandens beretning vedlagt

Referent Freya Hvaste, Haldsøvej 28

 

Beretning.: Efter sidste generalforsamling hvor vi ikke kunne få direkte valg til formandsposten og manglede et bestyrelsesmedlem måtte bestyrelsen  konstituerer sig selv .

Det betyder at bestyrelsen i dag ser således ud.: undertegnede som formand, Hans Ole Sørensen kassere  Steffen Somer , Glen Thorvaldsen og Jesper Holm menige bestyrelsesmedlemmer, Gunnar Madsen foresatte som supplant og vi fik efterfølgende Freya Hvaste  ind som suppleant.

Vi fik etableret vejbump i oktober måned sidste år, og jeg syntes de har en positiv effekt  på nedsættelse af farten i området, og mig bekendt er der ikke nogle som klager over dem - tvært imod.

Vi har nu  konstateret at ikke alle stolper er stamper lige godt til, så NCC har lovet at sende en mand ud med en bør fuld grus og en stamper for at udbedre dette.

Græsrabatter.: der blev foreslået på sidste års generalforsamling at bestyrelsen skulle køre sagen om græsrabatterne og det gjorde vi.

Vi fik et gennemsyn med kommunen og  Fa. Magnus Frisch Hammel og konstaterede at der manglede opfyldning med muld samt eftersåning af græs på nogle grunde. Det blev udført som aftalt.

Derefter havde jeg en del skriverier med Bjarne Korreborg omkring regningen, men kunne desværre ikke hente noget.

Støjende Fritidsaktiviteter.: Efter et tip og nærlæsning af kommunens hjemmeside blev der startet en protest mod planer om en evt. etablering af en motocross bane på Lystrupvej ved genbrugen.  Kommunens planer var at samle flere støjende fritidsaktiveter i området bla. skydebaner, motorcross, minicross, microcross, og evt. go-carting. Vi fik lidt avisomtale og lidt pressedækning fra TV 2.

Det gjorde at jeg fik foretræde for Mag. 2. afd. Hvor jeg kunne fremlægge mine synspunkter og afleverer vores underskriftindsamling. Der har været afholdt borgermøde både i Spørring og senest i Lystrup skole, hvor der var en god debat.

Kommunen skal nu til at gennemføre en egentlig planlægning om placering og evt. andre muligheder for  placering, eller om vi overhoved skal have sådanne baner. Opfordring til at skrive til kommunen om alternative placering-smuligheder.

Endvidere kan det oplyses at der har være afholdt  8 bestyrelsesmøder, alle i god ro og orden

Samt en opfordring til de som har lyst til at følge bestyrelsens arbejde, om at de  kan få tilsendt referater af møderne på e-mail . ( e-mail adresse til formanden sener ) eller læse referaterne i opslagstavlen på hjørnet af Søndersøvej og Haldsøvej

Formand  René Kvistgaard