Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra generalforsamling lørdag 16-09-2006

 1. Valg af dirigent. Anker blev valgt.
 2. Formandens beretning. René fortalte om engsøen, som er under anlægning, og om støjende fritidsaktiviteter. Der er blevet givet en tidsbestemt godkendelse til at køre på Vestereng frem til udgangen år 2009, så der forventes ikke noget nyt fra kommunen før. Der er siden sidst blevet udarbejdet et forslag til en vejvedlige-holdelseskonto. Dette forslag er blevet omdelt til alle i grundejerforeningen, mere herom senere i referatet. Der er i grundejerforeningsregi blevet afholdt fastelavns-fest med ca. 40 børn, Skt. Hans aften med mange fremmødte, en legeplads-arbejdsweekend til anlæg af basket-bane, og der har været afholdt en vejfest. Alt sammen med en god tilslutning. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Grundejerforeningen har købt 2 større grill, som medlemmer af foreningen frit kan låne, henvendelse til Hans Ole, SØ43, som har disse opmagasineret. Vi har måttet skifte internetudbyder, da der har været for mange problemer med den tidligere. Formandsberetningen blev godkendt enstemmigt.
 3. Regnskab. Hans Ole gennemgik revideret regnskab for det forgangne år, dette blev godkendt enstemmigt.
 4. Status arbejdsgrupper.
  Sikkerskolevej Der har været holdt 1 møde. Hedevej er desværre kommet længere ned i stakken, da der er andre steder i byen, som har fået højere prioritet. Der er på Hedevej blevet lavet en ny trafikmåling, der kun kunne bekræfte det, vi havde gjort opmærksom på; at der bliver kørt stærkt frem til det første bump, og at der er kommet flere bilister. Skolen er opmærksom på problemet. Ydermere er der problemer ved tunnellen for enden af Fuglsøvej. Skolepatruljen, som står på stedet, bliver ikke respekteret af bilisterne. Udvalget arbejder videre med et bump mere.
  Legeplads. Der er etableret en flisebelagt plads i stedet for sandkasse og girafgynge, som var næsten rådnet væk, og i stedet er der opsat en basketkurv. Efterfølgende er aktivitetsniveauet på lege-pladsen steget.
  Vandudvalg. Det har vist sig, at der er god gennemstrømning i vores dræn med dertil hørende rør og grøfter.
 5. Indkomne forslag. På sidste generalforsamling blev der fremlagt et forslag til en      vejfond. Dette blev i midlertidig nedstemt, pga. nogle fodfejl, men det blev lige-ledes bestemt, at der skulle arbejdes videre med det, da der blandt mange længe har været et ønske om en fond eller lign. Siden er der blevet arbejdet videre med at få tilpasset forslaget. Dette udmundede i en ændring af vedtægterne i grundejerforeningen. For at alle skulle have lejlighed til at forholde sig til dette, blev forslaget omdelt. Fondens midler skal udelukkende bruges til fremtidig vedligeholdelse, rensning af kloaker og snerydning. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at slidlaget ikke er omfattet af disse midler, da det er en udgift alle skal betale, ligesom da vi fik etableret vejen med kommunen som den udførende instans, idet kommunen har hjemmel til at indkassere betaling fra alle. Det blev foreslået, at man retter "beboere" til "grundejere" For nye grundejere i området, der melder sig ind i foreningen til seneste tre måneder efter overtagelse af grunden gælder der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet, dog tidligst 1.10. 2007. Forslaget blev ved afstemning vedtaget med flertal. Der var forslag om, at der bliver lavet en lille folder, som kort orienterer om, at man som grundejer er forpligtet til at holde vejen fri for sne og is, og at det stykke jord, som er foran en parcel, ikke er beregnet til bunker med sand/jord eller anden opbe-varing, idet det har status som fortov og skal derfor holdes som et sådan, hvilket vil sige, at man har vedligeholdelses-pligten men ikke brugsretten af dette stykke jord. Et par bestyrelsesmedlemmer har haft til opgave at lave en sådan folder, som også kommer til at indeholde oplysninger om andre ting men nåede ikke at få den færdig inden denne generalforsamling. De har lovet, at den bliver færdig inden næste generalforsamling. Der udarbejdes en form for rykker til de, som ikke har betalt grundejerforeningskontingent.
 6. Valg til bestyrelse. Freya ønskede ikke genvalg som suppleant. I stedet blev Charlotte, SØ52 valgt ind. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
 7. Kontingentfastsættelse. Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om at hæve kontingentet med kr. 300,00. Det blev diskuteret, om forhøjelsen var i overkanten, da det ikke er alle, som har lige mange midler at afse til dette. Enden derpå blev et forslag om at hæve med kr. 200,00 fra næste år (01-09-2007). Forslaget blev ved afstemning vedtaget med flertal. Kontingentfordeling vejfond/grundejer-forening fastsættes på næste generalforsamling.
 8. Eventuelt. Hvis nogen ligger inde med informationer, som kunne være relevant/ interessant til brug i den kommende folder ex. vedrørende området fra før det er nu, kan dette afleveres til René, og han vil se på det. Har man forslag til hjemme-siden, kan man sende dem til Anker. Der blev opfordret til, at man får ryddet op på fortovet. I tilfælde af manglende effekt af denne opfordring, må kommunen inddrages.
  Der kan kun på det kraftigste opfordres til at få ryddet op!!!!

 

Referent Hans Ole Sørensen, SØ43