Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra GENERALFORSAMLING torsdag den 18. september 2008
 

23 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 6 medlemmer fra bestyrelsen

 1. Valg af dirigent Lehn (SØ29) blev valgt.
 2. Formandens beretning Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.
  Bebyggelsen bag Haldsøvej er nu færdig og vi har fået et problem med en forøgelse af trafik (hastigheder) i vores område, da mange af de nye indflyttere bruger vores område som genvej, når de skal til Risskov / Egå, derved slipper de for at komme ud på Lystrupvej.
  .Emnet er yderligere nævnt i referatet pkt. 5. 
  Lokalplan 820 og 821 er nu blevet godkendt af Århus Kommune.
  På lokalplan 820 ( brdr. Andersen ) må der bebygges med 1670 m2 etageareal ca. 16 boliger, godkendt den 4 juni 2008.
  På lokalplan 821 ( Højgård ) må der bebygges på 7235 m2 etageareal ca. 50 / 60 boliger og 5188 m2 etageareal til kontor, både boliger og kontor må bygges i 3 etager med max højde på 10 m. godkendt den 13 august 2008. 

  Vi har arbejdet en del med afvanding af vores område, vandudvalget har lavet to opmålinger af vores afvandings system og påpeget et par problemer, hvor de fleste er løst eller bliver løst .

  Århus kommune har på opfordring af Rene og bestyrelsen lavet en ny opmåling, da der var en beboer som var meget negativ vedr. vores henvendelse om et problem med en brønd, som udvalget mener, ligger for højt - bestyrelsen afventer en status rapport med afklaring fra Århus Kommune.Emnet er yderligere nævnt i  referatet pkt. 4.

  Charlotte har med input fra bestyrelsen udarbejdet en Info / velkomstfolder som vil blive omdelt sammen med referatet, der er fremvist et eksemplar på mødet.

  Vi er i gang med at lave vores hjemmeside om efter en grundig bearbejdning af form og indhold, Per (nø12) er vores nye web-master og han er ved at sætte den op og forventer at blive færdig her i efteråret / vinter. 08.

  Arrangementer.:
  Fastelavnsfesten udeblev, da der var lidt forvirring omkring skiftet af vores festudvalg.
  Skt. Hans aften blev en hyggelig aften med et fint bål. Der var tændt for grillen men vejret tillod desværre ikke udendørs spisning. Vi havde delvis godt vejr med mange fremmødte.
  Sommerfesten blev endnu engang en succes med 82 tilmeldte.
  (Overskud ca. 500,00 kr.) En stor tak til det nye festudvalget og alle hjælpere.
  Endvidere kan der oplyses, at der har været afholdt  5 bestyrelsesmøder, alle i en hyggelig stemning.
 3. Regnskab
  Hans Ole gennemgik revideret regnskab for det forgangne år, dette blev godkendt.
  Der er pt. 46 husstande som har foretaget indbetaling til grundejerforeningen ud af 92 husstande i området, men der sker løbende indbetalinger, og det ses hvert år at der kommer flere tilmeldinger - tidligere medlemmer vil få udleveret et nyt girokort i tilfælde af en forglemmelse ,- samtidig vil bestyrelsen forsøge at skaffe flere medlemmer bl.a. ved udlevering af ny infomappe for området.
  Det bemærkes, at der er opnået en stor besparelse på snerydning i området, og den store udgiftspost fra tidligere år er dermed minimeret kraftigt.
  Grundejerforeningen har en formue på 44.937,99.
  Fordelingsnøglen er fortsat 60/40 som besluttet på Generalforsamlingen 2007, og som i øvrigt beskrives i foreningens vedtægter med 60% til vej/vedligeholdelse og 40% til grundejerforeningen
  ..se nærmere informationer i vedtægterne samt under pkt. 7 i referatet.
 4. Status arbejdsgrupper
  Vandudvalg
  Glen orienterer om status for vandsituationen i området, han oplyser at Århus Kommune er ført ind i sagen pga. uoverensstemmelser med beboer i området, derfor har kommunen nu taget sagen, og vi afventer nu deres afgørelse.
  Problemet er iflg. Vandudvalget lokaliseret til enkelte steder, - kommunen har foretaget målinger af hele rørsystemet, og de vil derefter fremkomme med en samlet vurdering af sagen, det vil herefter være Århus Kommune, der retter kontakten til de husstande, som måtte være årsag til problemet.
  Der er mange tanker fra de fremmødte om eventuelt udgiften ifm. kommunens udmålinger, dertil oplyser Glen, at Århus Kommune vil foretage en høring inden der evt. pålægges bøde eller anden økonomisk afregning hos den enkelte husejer, og bemærker yderligere at det er i alles interesse at Århus Kommune har taget sagen.
  Der er en generel mening om, der er bedringer efter de tiltag som vandudvalget allerede har foretaget.
  En beboer oplyser, at Århus Kommune har etableret overvågning af Engsøen, så voldsomme vandmængder vil blive opdaget og opfanget af nye tiltag omkring søen. 
 5. Indkomne forslag
  Lukning af Nørresøvej mod Mosevej pga. øget trafik
  Bestyrelsen foreslår en lukning af Nørresøvej, så vi slipper for ekstra trafik gennem området (dette er omtalt i formandens beretning).
  Bestyrelsen ønsker en afstemning, om der skal arbejdes videre med lukningen og her stemte 17 for og 6 stemte imod.
  Århus Kommune er positiv overfor en lukning, og bestyrelsen arbejder videre med sagen.
  Den øgede trafik skyldes bl.a. de mange nye tilflyttere på området ved Engholms Alle, og problemer pga. den øgede trafik på Lystrupvej, som er blevet endnu større pga. den nye motorvej.
  Der har været rygter om lysregulering ved Lystrupvej, her orienterer Rene at Århus Kommune er inde i sagen også ifm. området omkring lokalplan 820/821, men der er intet afklaret herom.
  Færdiggørelse af vores veje med slidlag:
  Glen orienterer om vejens manglende slidlag, det nuværende klaplag kan normalt højest ligge i 2 år før man skal ligge slidlag på, men pga. vores lave trafikmængde har vi udsat udlægningen af slidlag, men mener nu at det er på tide da vejen er begyndt at få revner i kanterne.
  Århus Kommune anbefaler pulverasfalt (en glat sort asfalt) det har en holdbarhed på ca. 20 år - totalpris inkl. moms 500.000,-/5.600,- pr. husstand ex. adm. gebyr.
  Århus Kommune står for indkrævning ved den enkelte husejer, og udarbejder fordelingsnøgle med ens beløb for alle.
  Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget enstemmigt - Glen retter kontakt til kommunen, som arbejder videre med sagen, arbejdet vil tidligst blive udført sommer 2009.
  Ændring af §7 og §8 i vedtægterne:
  Rene foreslår en vedtægtsændring af foreningens regnskabsår, så vi følger perioden 1. januar - 31. december. Forslaget kræver en vedtægtsændring, og kan derfor ikke besluttes på generalforsamlingen, bestyrelsen fremkommer med et forslag, som præsenteres inden næste års generalforsamling - herunder også en løsningsmodel til det "skæve" regnskabsår, der opstår ved ændringen.
 6. Valg til bestyrelse
  Steffen Somer og Gunnar Madsen ønsker ikke genvalg, og stopper i bestyrelsen, vi takker for godt samarbejde.
  Charlotte Lauritsen (sø52) rykker op i bestyrelsen, som erstatning for Steffen Somer
  Lars Graugaard (sø33) er ny supplant, som erstatning for Charlotte Lauritsen
  Lehn Dahlstrøm Madsen (sø29) er ny supplant, som erstatning for Gunnar Madsen
 7. Kontingentfastsættelse
  Kontingentet blev drøftet blandt de fremmødte, flere syntes at sidste års forhøjelse var meget, - bestyrelsen gjorde opmærksom på, at foreningens positive kassebeholdning skal bruges til fremtidige reparationer af vej efter fordelingsnøglen 60/40.
  Det bemærkes, at husejere udenfor grundejerforeningen, hæfter personligt for reparationer mv., hvor medlemmerne er dækket af vejfonden iht. fordelingsnøglen i vedtægterne §8
  .se nærmere beskrivelse af ordningen i vedtægterne og i referatet pkt. 3.
  Der var afstemning om fremtidig kontingent på 800,- dette blev vedtaget!
  Næste års kontingent for perioden 1. september 2009 - 31. august 2010 er fastsat til 800,- for alle foreningens medlemmer
  Procentfordelingen af indbetalte kontingenter iht. vedtægterne blev vedtaget med en fordeling på  60/40. Fordelingen af indbetalt kontingent er derfor fastsat til 60% vej og vedligeholdelse og 40% grundejerforeningen som også dækker mindre udgifter ifm. kloakservice o.lign.
 8. Eventuelt.
  Fibernet
  Hans Ole (sø43) informerer om muligheden for NRGI-fibernet, det kræver en større dækning i området, og han arbejder videre med sagen og eventuelt muligheden for at indgå et samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i området - hvis man er interesseret, kan man kontakte ham for yderligere info.
  Vigepligt/hajtænder
  Der er stor utilfredshed med vores højrevigepligt i området, mange accepterer ikke reglen, og bestyrelsen har lovet at undersøge muligheden for hajtænder - der arbejdes videre med sagen, men indtil videre må vi igen appellere til at alle respekter reglen og husker.
  VI HAR HØJREVIGEPLIGT I VORES OMRÅDE
  DET GÆLDER PÅ ALLE VEJE, OG DET SKAL RESPEKTERES FOR ALLES SIKKERHED.!!!

  Pumpestation forenden af Søndersøvej
  Bestyrelsen orienterer om sanering af pumpestation - Århus Kommune påbegynder arbejdet efter uge 42 og forventer arbejdet vil vare 2-3 uger.
  Stensætningen omkring pumpestationen fjernes, og pumpestationen føres under jorden, når ombygningen er afsluttet vil der kun være et stort dæksel synligt.
  I arbejdsperioden vil arbejdspladsen være passende sikret med hegn.

  Manglende beplantning ved Stark
  Flere beboere har bemærket, at Stark har fjernet beplantning, dette undersøges nærmere idet dette er imod lokalplanen - CL undersøger sagen.

  Gadebelysning
  Det bemærkes, at gadebelysningen flere steder er dækket med beplantning, det er til gene for vejens beboere - og vi gør derfor opmærksom på at den enkelte husejer, skal sørge for gadebelysningen er fri for beplantning.

  Grønne fortove
  Bestyrelsen indhenter dokumentation fra Århus Kommune, så vi får klare retningslinjer for brug og anvendelse af de grønne fortove.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker alle de fremmødte ved dette års generalforsamling.
 

Referent Charlotte Lauritsen, SØ52