Grundejerforeningen Kirsebærvænget

REFERAT FRA GRUNDEJERFORENINGEN KIRSEBÆRVÆNGET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG, DEN 20. JUNI 2015 - KL. 16.00

AFHOLDT I TELTET SØNDERSØVEJ.

Fremmødte:   18 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 5 medlemmer fra bestyrelsen.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Rene Kvistgaard blev valgt som dirigent, og mødet blev afholdt med udgangspunkt i udleveret dagsorden som er omdelt rettidig ift. vedtægterne.

Pkt. 2. Formandens beretning

Formandens beretning blev fremlagt af Kim Plauborg og godkendt enstemmigt.

Beretningen:

Grundejerforening tæller i dag 81 fuldbetalende medlemmer ud af 89 mulige.

Der er blevet afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling for 9 måneder siden. På det første i november sagde vi farvel til den tidligere formand Claus, og bestyrelsen blev konstitueret med de nuværende medlemmer dvs. bestyrelsesmedlemmerne Ejvind, Charlotte og Peter, kasserer Alex, Jan som suppleant og jeg selv som formand. Alle medlemmer har bidraget positivt til at løse de forskellige opgaver og ydet en stor indsats for grundejerforeningen.

De væsentligste opgaver har været: 

 1. Ansøgning om og derefter etablering af ubetinget vigepligt i området. Vi søgte i december om at ændre vigepligten fra højre vigepligt til ubetinget vigepligt. Ændringen blev godkendt I februar, og i april var blev der sat skilte op og malet hajtænder på vejene.  Samtidig blev der sat to skilte op, som byder velkommen til området. Kommunen krævede til gengæld, at nogle sten på hjørnerne blev fjernet, og alle andre rykket mindst en meter væk fra vejkanten. Dette er også blev bragt i orden nu.
  Det samlede resultat er efter bestyrelsen mening rigtig godt, og det har efter kort tilvænning haft den ønskede virkning. Det er heller ikke gået upåagtet hen hos vores nabo-grundejerforeninger. De har kontaktet os og spurgt os til råds i forhold til selv at kunne få vigepligtsforholdene ændret, så jeg forventer at også Engblommevej og Baldrianvej snart får ubetinget vigepligt. 

 2. Der har også i år været nogle problemer i vand i området. I Februar rensede Risskov Kloakservice under kyndig vejledning af Jens HA15 og Kurt HA9 vores rørsystem. Denne indsats har heldigvis betydet, at der ikke har været nogen vandproblemer efterfølgende hos de enkelte grundejere og på vejene i området. Desværre var der en række steder, hvor det ikke var muligt at spule i gennem rørene.  Jens og Kurt har lavet en fin rapport, som er tilgængelig på hjemmesiden, der beskriver problemområderne. Jens har skaffet nogle vejledende priser for en TV-inspektion, men dette vil både været vanskeligt og dyrt. Der er fremsat et forslag til behandling på generalforsamlingen i dag om at undersøge, hvad det vil koste at udbedre skaderne. Bestyrelsen vil endnu engang takke Jens og Kurt for godt veludført arbejde. 

 3. I februar og marts blev der nedgravet fibernet fra NGRi (FIbia/Waoo) i området. Bestyrelsen havde en god dialog med entreprenøren både før, under og efter nedgravningen. Reetableringen blev udført som aftalt, men det kan selvfølgelig ses, at de har gravet i vores grønne fortove. 

 4. Belysningen i området er også blevet gået efter, så der nu igen er lys på vejen. 

 5. Vi har efter henvendelse fra Niels NØ 10 forsøgt først at få kommunen og dernæst få Stark til at tage initiativ til at reparere huller i vejen på Mosevej. Desværre har vi fået en tilbagemelding fra Stark, der ikke vil tage ansvar for reparation af hullerne på Mosevej - de har kontakt til kommunen for præcision af ansvaret. Bestyrelsen har siden kontaktet kommunen igen, men ikke fået svar endnu. 

  I øvrigt har følgende emner været på dagordenen: reparation af revner i asfalten, snerydning , klipning af græs,  allé træer, den nye lokalplan for området på den anden side af Lystrupvej og selvfølgelig planlægningen af generalforsamlingen. 

  Vores festudvalg alias Tanja sørgede for årets fastelavnsfest, og der var rigtig fin tilslutning til arrangementet. Tanja har siden trukket sig fra festudvalget, og det er ikke lykkedes at få resterne af festudvalget til at arrangere en sommerfest eller Sankt Hans aften. Jeg vil derfor gerne opfordre til at friske kræfter melder sig til festudvalget, så vi kan holde de gode traditioner ved lige.

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab godkendt - dog bemærkes det fra de fremmødte at der fremover skal udleveres regnskab til alle på mødet, som det har været tidligere - regnskabet vil også være online på hjemmeside!

Alex Overgaard fremlagde regnskabet godkendt af revisor. 

Som det fremgår af regnskabet har grundejerforeningen pt. en saldo på kr. 271.107,68 som fordeler sig med kr. 219.982,86 til vej og kr. 51.124,82 til grundejerforeningen.

Der oplyses, at medlemsantallet efterhånden er godt med. Vi forventer samme tilslutning som sidste år og det viser sig at vores personlige kontakt til nye medlemmer virker, de sidste der ikke er med i grundejerforeningen vil naturligvis blive opfordret til medlemskab for dermed at tage del i fællesskabet og de mange goder - her sættes særligt fokus på vejens udbedringer og snerydning.

Pkt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

A - FORSLAG FRA NIELS BASTRUP, NØRRESØVEJ 10:

Forslaget om køb af fælles trailer til området blev diskuteret, og ved afstemning var der flertal for at arbejde videre med ideen 12 for - 6 imod, dog bemærker bestyrelsen at det skal pålægges en udenfor bestyrelsen at stå for det praktiske, da bestyrelsen ikke vil påtage sig denne opgave! Niels Bastrup er villig til at være en del af projektet og undersøge muligheden - det aftales at der skal undersøges hvilke muligheder der er for en sådan model, herunder administration, forsikring mv. Bestyrelsen indkalder Niels til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde.

B - FORSLAG FRA JENS CLAUSEN, HALDSØVEJ 15:

Jens orienterede om vores afløbssystem iht. udarbejdet rapport (ses på hjemmeside) og foreslår på baggrund af denne, at bestyrelsen indhenter 2 tilbud på nyt anlæg som senere kan behandles på generalforsamlingen 2016.

Forslaget blev drøftet og det blev besluttet at VANDUDVALGET skal arbejde videre med indhentning af tilbud, og at det derfor ikke er bestyrelsens opgave. Der skal indhentes tilbud på både en ny etablering af dræn, samt pris på reetablering af delområder med fejl iht. rapport. Forslaget blev vedtaget og vandudvalget arbejder derfor videre med sagen til senere vurdering og drøftelse med bestyrelsen.

Pkt. 5 Valg til bestyrelse

på valg:

 • Formand Kim Plauborg - genvalgt til bestyrelsen

 • Bestyrelsesmedlem Ejvind Ring - genvalgt til bestyrelsen

 • Supplant Jan Thomsen - genvalgt til bestyrelsen

 • Revisor Thomas Mohr - genvalgt

 

Bestyrelsen har nu følgende medlemmer:

 • Formand Kim Plauborg, Nørresøvej 1

 • Kasser Alex Overgaard, Søndersøvej 10

 • Bestyrelsesmedlem Charlotte Lauritsen, Søndersøvej 52

 • Bestyrelsesmedlem Peter Jeggesen, Søndersøvej 18

 • Bestyrelsesmedlem Ejvind Ring     , Søndersøvej 12

 • Suppleant Jan Thomsen, Søndersøvej 20

  Det bemærkes at bestyrelsen kun har en suppleant, da det ikke har været muligt at skaffe et ekstra medlem, hvis nogen er interesseret i opgaven så henvend jeg til bestyrelsen.

  Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde efter sommerferien - tidspunktet er endnu ikke fastsat. 

Pkt. 6 Fastsættelse af næste års kontingent, for perioden 1. juni 2016 - 31. maj 2017

Samt procentfordelingen af indbetalte kontingenter  jf. § 2 pkt. 3 og 4. og § 8 i vedtægterne

Nuværende kontingent fastholdes på kr. 800,00.

Fordeling blev enstemmigt vedtaget med 90% til vej og 10% til grundejerforeningen. 

Pkt. 7 Eventuelt

 • Kim Plauborg har forhørt sig i området og skaffet nye medlemmer til festudvalget, det er meddelt at festudvalget vil blive indkaldt til et kommende bestyrelsesmøde.

  Festudvalget består af: Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ?

  Glen Thorvaldsen HA8 skal være behjælpelig med støtte til det nye udvalg, da alle er nye på området. 

 • Legepladsudvalget består af: Niels NØ10, Jesper SØ27, Tanja SØ14

  Der er pt. intet aktuelt herfra

 • Der blev stillet spørgsmål til bekymring omkring en evt. ny lufthavn, dette var ikke umiddelbart noget der berørte de fremmødte og bestyrelsen foretager sig ikke noget i denne forbindelse.

 • Der er en fejl på hjemmesiden i §16 der står fejlagtigmindst 12 og mindre end 14 måneders uafbrudt medlemskab- det er naturlivis en slåfejl idet der skal ståmindst 12 og mindre end 24 måneders uafbrudt medlemskab.Vi beklager fejlen og sørger naturligvis for dette bliver rettet på hjemmesiden!

 • Der er stadig problemer med lastbiler i området, hvis nogen har noget konkret, så er de velkommen til at henvende sig til bestyrelsen for nærmere syn på sagen.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker de få fremmødte ved dette års generalforsamling - det har vist sig at være en succes med møde i egne omgivelser, og ser en stigning i fremmødte.

Selvom sommerfesten desværre ikke blev til noget, kan vi oplyse at der alligevel har været aktivitet om eftermiddagen med loppemarked og hvis nogen er interesseret er der alligevel mulighed for spisning i teltet på pladsen.

 

Referatet er udarbejdet af Charlotte Lauritsen

 

 

 

?