Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra GENERALFORSAMLING torsdag den 20. september 2007
 

15 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 5 medlemmer fra bestyrelsen

 1. Valg af dirigent. Glen blev valgt.
 2. Formandens beretning.
  Rene orienterede om bebyggelsen bag Haldsøvej, der nu snart er færdigopført. Der har været en del skriverier med kommunen om indsigt gener, men det er ikke muligt at komme videre med klagerne, da bebyggelsen opfylder byggevedtægterne og krav om afstand til skel.

  Vi har nu et andet problem med forøget trafik i vores område pga. de nye tilflyttere i området ved Engholms Alle - flere bruger vores område som genvej, når de skal til Risskov/Egå, for dermed at undgå problemet med at komme ud ved Lystrupvej. Emnet er yderligere nævnt under referatet pkt. 8.

  Der har været udsendt en folder fra Århus Kommune "Orientering og debat" om ændringer i vores område i forbindelse med kommende byggeprojekt med boliger i 2 og 3 etager, beliggende i den øverste del af Søndersøvej og på MT Højgårds oplagsplads. Vi har skrevet til kommunen for at få hele området med i lokalplan 400, og i den sammenhæng påpeget, at det vil være med formål at få etableret tvunget medlemskab af grundejerforeningen. Vi har yderligere bemærket, at der ikke må bebygges højere end vores lokalplan med 8,5 meter, dog er der på oplagspladsen MHT tilladt at bygge i 3 etager med 10 meter - vi følger sagen i bestyrelsen.

  Engsøen er en realitet med de ulemper det giver for vores områdes afvanding.emnet er debatteret med særskilt punkt på dagsordenen og nærmere beskrevet under referatet pkt. 5,

  Der har i årets løb været flere arrangementer herunder fastelavnsfest med ca. 30 tilmeldte. Skt. Hans aften med mange fremmødte til hygge og bål. Sommerfesten blev endnu engang en succes med mange tilmeldte 55 voksne og 34 børn, samt flere efter tilmeldinger - festen gav et overskud på ca. 1.100,- kr. Tak til alle i festudvalget og de mange hjælpere.

  Det bestående festudvalg har valgt at trække sig - ved sommerfesten blev der søgt om nye medlemmer, og det nye udvalg består fremover af: John Bislev SØ26, Freddy Mulvad SØ24, John Simonsen SØ15, Niels Mikkelsen SØ17 og Marianne Aagaard NØ10..vi håber de nævnte personer er enige i at være en del af festudvalget - det nye udvalg vil blive indkaldt til møde med det gamle festudvalg.
  Der kan oplyses, at der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.

  Formandsberetningen blev godkendt enstemmigt.
  Regnskab. Hans Ole gennemgik revideret regnskab for det forgangne år, dette blev godkendt. Der er nu 77 husstande tilmeldt grundejerforeningen ud af 92 husstande i området.  Hans Ole orienterede om punktet "Udlæg til Århus Kommune" under udgifter, det er et udlæg vi har foretaget ifm. problemer på Haldsøvej, beløbet er efterfølgende tilbagebetalt til foreningen. "Rensebånd" er indkøbt til rens af dræn o.lign. - det kan udlånes ved formanden SØ31. Der var kritik af foreningens hjemmeside, det kan her oplyses at der arbejdes på en forbedring i fremtiden.

  Den store udgiftspost til snerydning skal minimeres fremover, der arbejdes på en ny aftale og minimering af udgiften.snerydning er yderligere debatteret under referatet pkt. 5. 
 3. Status arbejdsgrupper.
  Sikkerskolevej Udvalget arbejder stadig med etablering af et ekstra bump på Hedevej udfor Søndersøvej, for dermed at sikre en lavere fart i området. Kommunen arbejder med sagen, og forholder sig positiv ift. bevilling af penge til projektet. De nye store bebyggelser i området, er endnu et argument for bedre skolevej, da der bliver tilmeldt flere skolebørn i området.
  Legeplads Hans Ole foreslår at udvalget nedlægges - udvalget kan evt. senere genetableres med nye medlemmer.
  Vandudvalg Steffen trækker sig som medlem - Glen overtager pladsen, og samler nye medlemmer i udvalget - Jens Clausen, Ejvind Ring, Kurt Eriksen og Maria Nielsen melder sig til det fremtidige arbejde i udvalget sammen med Glen Thorvaldsen .se referatet pkt. 5.
 4. Indkomne forslag.
  Politik for snerydning af vejene i Kirsebærvænget
  Jens Clausen har fremsendt forslag vedrørende ændring af snerydning. Forslaget blev debatteret og alle var enige om at udgiften skulle begrænses, dog kunne der ikke opnås enighed i at fastsætte et max. beløb, da det må komme an på vejret. Der er i samme forbindelse aftalt, at der etableres en ny aftale på området til næste sæson, og en ny beboer på Haldsøvej har lovet at undersøge en ny prisaftale - dette følger bestyrelsen naturligvis op på, så der etableres en ny forbedret aftale.
  Det fremsatte forslag blev vedtaget med følgende punkter, som indarbejdes i ny aftale: Snerydning max. én gang i døgnet - ingen rydning i tøvejr, hvor sneen vurderes hurtigt at smelte - ingen snerydning under snestorm, man afventer, at snefald og fygning ophører. Der er ikke fastsat et rammebeløb, men udgifterne skal  minimeres i ny kommende aftale.
  Plan for genetablering af effektivt afvandingssystem i Kirsebærvænget
  Jens Clausen og Kurt Eriksen har fremsendt forslag om udarbejdelse af "handlingsplan for genetablering af effektivt afvandingssystem i Kirsebærvænget" - dette forslag blev debatteret, men ikke vedtaget pga. manglende stemmer. Stemmerne var fordelt med: 6 for - 7 imod - 2 undlod at stemme. Bestyrelsen havde modtaget en fuldmagt fra en beboer i området, denne kunne ikke accepteres som gyldig , da stemmer kun er gyldige ved personligt fremmøde, som noteret i indkaldelsen. Det fremsendte forslag blev forkastet, men alle er enige om at der skal arbejdes med en løsning på problemet, derfor er det aftalt at vandudvalget tager situationen op, og undersøger problemerne nærmere - for dermed at udarbejde en rapport til bestyrelsen med oplysninger om situationens vurderede omfang, herefter vil der blive drøftet den efterfølgende arbejdsgang med nærmere kontakt til kommunen, samt evt. muligheden for at få en uvillig person ud og se på situationen og dens omfang. Det er endnu uklart hvad der er skyld i vandproblemerne, der blev på mødet udtalt at det kunne være fejldimensioneret rør på de enkelte grunde, og forkert placering i forhold til gældende kvoter, dette undersøges nærmere og noteres i rapporten. Flere mener dog at Engsøen, har forårsaget den øgede mængde vand i området, da der er set tydelige tegn på forøget vandstand i de åbne grøfter. Samtidig er det påpeget, at situationen er en fælles situation for områdets beboere, og vi må derfor alle være opmærksomme på at vedligeholde både de åbne og lukkede grøfter, da det hele har en fælles sammenhæng i systemet. Der udtales fra Jens Clausen at problemet menes at være på hovedledningerne, som løber i det lukkede system bag de lige numre på Søndersøvej, og bag de ulige numre på Søndersøvej mod Haldsøvej. Glen bemærkede, at man i 2002 udarbejdede en større optegnelse af områdets situation og rørlægning, og oplyser yderligere, at vandudvalget IKKE har modtaget større klager over situationen i længere tid, og har derfor ikke foretaget sig yderligere i sagen, men arbejdet bliver nu genoptaget med udvalgets nye medlemmer, og de vil efterfølgende sende en skrivelse rundt til områdets beboere med oplysning om at de vil foretage tilsyn ved de enkelte husstande.
  Valg til bestyrelse. Alle de nuværende medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen.
 5. Kontingentfastsættelse. Der blev foreslået en kontingent forhøjelse samt fremover ens kontingent for alle - 10 stemte for 800,- / 3 stemte for 600,- / 2 undlod at stemme. Det er dermed vedtaget at næste års kontingent for perioden 1. september 2008 - 31. august 2009 er fastsat til 800,- for alle foreningens medlemmer.
  Procentfordelingen af indbetalte kontingenter iht. vedtægterne blev fastsat - 7 stemte for 60/40 og 4 stemte for 65/35 - 4 undlod at stemme. Fordelingen af indbetalt kontingent er derfor fastsat til 60% vej og vedligeholdelse og 40% grundejerforeningen som også dækker mindre udgifter ifm. kloakservice o.lign.
 6. Eventuelt.
  Det bemærkes endnu engang at vandudvalget arbejder nærmere med vand problemerne i området og udarbejder rapport til bestyrelsen med henblik på efterfølgende kontakt til Århus Kommune.
  Slidlag - bestyrelsen er opmærksom på, at vejen mangler sidste slidlag, det vil blive et punkt på næste års generalforsamling, hvor der tages stilling til igangsættelse.
  Skur/container til opbevaring af foreningens telte, grill mv. følges op af bestyrelsen, Maria HA14 undersøger tilbud - dog skal det bemærkes, at foreningen skal have råd til en sådan investering før dette vil blive foretaget.
  Udviklingen af trafik i området blev diskuteret og flere ideer kunne afhjælpe kommende problemer f.eks. ekstra gren på rundkørslen Lystrupvej for nemmere udkørsel fra området, etablering af hajtænder ved udkørsel fra Engholms Alle til Mosevej, evt. lukning af vejen ved Mosevej/Nørresøvej, hvis der opstår problemer med gennemkørsel i området. Bestyrelsen arbejder med punktet, og følger sagen op med Århus Kommune.

HUSK - VI HAR HØJREVIGEPLIGT I VORES OMRÅDE - DET GÆLDER PÅ ALLE VEJE, OG DET SKAL RESPEKTERES FOR ALLES SIKKERHED.!!!
 

Referent Charlotte Lauritsen, SØ52