Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Ordinær generalforsamling torsdag den 24. oktober 2013, kl. 20.00

afholdt i Ellevang kirken, Jellebakken 42, 8240 Risskov

_______________________________________________________________________________________________________________________

Fremmødte:   11 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 7 medlemmer fra bestyrelsen.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Rene Kvistgaard blev valgt som dirigent, og mødet blev afholdt med udgangspunkt i udleveret dagsorden. 

Pkt. 2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

Beretningen: 

 • Der har i året, der er gået været afholdt 5 bestyrelsesmøder (6/11, 23/1, 17/4, 5/6, 6/8) alle med god og koncentreret indsats fra alle bestyrelsesmedlemmer.

           Vi har på bestyrelsesmøderne behandlet følgende emner:

 • Champignon grunden - Grundejerforeningen har søgt om aktindsigt i byggesagen, hvilket gør at Claus (sø16) vil blive orienteret, såfremt der sker en udvikling eller omformning af det nuværende projekt. Det nuværende projekt ligger indenfor lokalplanens rammer, og vi kan derfor ikke gøre noget, såfremt det realiseres.
 • Søndersøparken, Søndersøvej 2-8. - Bestyrelsen har drøftet nogle muligheder for at få de 16 nye beboere med i vores grundejerforening, de har meldt tilbage at de pt. ikke er interesseret i at komme med ind i vores forening - hvilket bestyrelsen har taget til efterretning. 
 • Søndersøvej 1-7 - Bliver bebygget med 84 plejeboliger. Byggeriet er nu færdigt, og resultatet heraf er langt kønnere end forventet, bestyrelsen ser frem til at beplantningen også får den tiltænkte udbredelse, og er glade for forandringen - det er langt kønnere end en lagerplads for byggematerialer. 
 • Vi har fået nyt asfalt på vejene og bokser lidt med kommunen omkring kvaliteten, der er indsendt en klage til forbrugerrådet, som har afvist at påtage klagen, da det er mod en kommunal instans. Der er enighed i bestyrelsen om at der skal hyres en syns & skønsmand, som skal lave en rapport og udtale sig om kvaliteten på asfaltarbejdet. 
 • Så har Jesper Holm & jeg (formand Glen Thorvaldsen) valgt at de trække sig fra bestyrelsen,  jeg vil i den forbindelse gerne takke Jesper for det store arbejde i den tid han har siddet i bestyrelsen. 
 • Vi har i bestyrelsen lyttet til klagerne over teltenes kvalitet og har ved selvsyn til vejfesten konstateret at deres beskaffenhed var noget ringe og har derfor valgt at indkøbe 2 nye telte. 
 • Jeg vil til slut lige nævne, at der pt. arbejdes på skiltning med højre vigepligt i området, da det er bestyrelsens fornemmelse, at der er mange trafikanter, som har glemt denne regel. 
 • Arrangementer.:

Fastelavnsfesten blev som traditionen byder afholdt på legepladsen med en masse børn og voksne, der var ca. 40 tilmeldte børn

Skt. Hans aften blev en hyggelig aften med et fint bål. Der var tændt for grillen og vejret var nogenlunde under spisningen for de få fremmødte til fællesspisning.   

Sommerfesten blev afholdt trods en ringe tilmelding fra start, men vi kom alligevel op på 48 voksne og 18 børn, hvoraf der heldigvis var en masse af de nye beboere. Så det var dejligt at få hilst på dem også.

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskab godkendt.

Peter Jeggesen fremlagde regnskab, og bemærkede at der er indkøbt 2 nye telte - der er dog kun konteret et telt på dette regnskabsår, da det sidste telt er indkøbt senere og derfor først fremgår af det nye regnskabsår.

Der oplyses, at medlemsantallet sidste år udgjorde 78 husstande, hvilket vi også forventer for fremtiden.

Pkt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 • Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes:

§ 5 Bestyrelsen: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden under hensynstagen til, at foreningens medlemmer løbende orienteres om forhold af væsentlighed for foreningen. Bestyrelsen skal ved opslag i informationskassen informere om næstkommende bestyrelsesmøde samt ophænge referater af seneste bestyrelsesmøde. Referater skal være underskrevet af formanden og mindste et bestyrelsesmedlem.

Ny tekst:§ 5 Bestyrelsen: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden under hensynstagen til, at foreningens medlemmer løbende orienteres om forhold af væsentlighed for foreningen. Bestyrelsen skal informere om forhold af      væsentlighed  for foreningen, næste bestyrelsesmøde samt fremlægge referat fra seneste bestyrelsesmøde på foreningens hjemmeside.   Er der nogen grundejere, der ikke har adgang til internettet, kan de kontakte et medlem fra bestyrelsen, for at lave en aftale om at få disse på print.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget - SØ9 har bedt om informationer på print.

BEMÆRK !!!

Referat fra generalforsamlingen omdeles denne gang med kopi af regnskab, fremover vil alle informationer fremgå via nettet - derfor opfordres alle til at tilmelde foreningens nyhedsbrev, så de vil modtage løbende information om nyt fra   bestyrelsen - benyt link på www.kirsebærvænget.dk     

§ 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen. For at være medlem skal kontingentet være betalt senest den 31. december i    indeværende år. Bestyrelsen udsender opkrævning i september måned sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt 2 rykker, 1.rykker i november og 2.rykker i december (2. rykker skal være ved personlig kontakt) hvis der ikke er betalt senest 31. december bortfalder medlemskabet af foreningen. Foreningens regnskabsår er 1. september - 31. august. Kassereren skal føre regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til vejvedligeholdelse.

Ny tekst: § 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen. For at være medlem skal kontingentet være betalt senest ved udgangen af måneden for generalforsamlingen, hvilket er 31. oktober. Bestyrelsen udsender opkrævning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i september måned.

1.rykker udsendes i november og 2.rykker i december måned. 2. rykker skal være ved personlig kontakt. Hvis der ikke er betalt senest 31. december bortfalder medlemskabet af foreningen. Foreningens regnskabsår er 1. september - 31. august. Kassereren skal føre  regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til vejvedligeholdelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 • Bestyrelsen foreslår, at der godkendes en bevilling på et hegn mod åen til    legepladsen, så bolden ikke skal hentes i åen når man spiller.         

Forslaget brev drøftet og der var enighed om Legepladsudvalget har råderet til investering i hegn anslået til ca. 6.000,-, det bemærkes dog, at det skal være et åbent hegn med etablering af grøn beplantning, der kan vokse op og højden bør ikke overstige målets højde. Legepladsudvalget arbejder videre med sagen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 • Bestyrelsen foreslår, at der godkendes en bevilling til jord og græs til opretning af det grønne areal, da der er huller mv. på bane og areal foran container.

Forslaget brev drøftet og der var enighed om bevilling af penge til opretning af arealet.

        Forslaget blev enstemmigt vedtaget

  Pkt. 5 Valg til bestyrelse

  på valg:

 • Formand Glen Thorvaldsen .... ønsker IKKE genvalg til bestyrelsen
 • Kasser Peter Jeggesen .......... ønsker genvalg til bestyrelsen
 • Suppleant Jesper Holm .......... ønsker IKKE genvalg til bestyrelsen
 • Suppleant Ejvind Ring ........... ønsker genvalg til bestyrelsen
 • Revisor Thomas Mohr ............ ønsker genvalg som revisor

Grunden til at både kasser og formand er på valg samme år er, at bestyrelsen har konstitueret sig selv og det er derfor hvert andet år den enkelte person vælges. 

Da der ikke var nogen ønsker til besættelse af bestyrelsesposterne, rykkede bestyrelsen indbyrdes rundt, så suppleant Ejvind Ring rykker op som bestyrelsesmedlem i stedet for Claus Kristensen, og Claus Kristensen bliver udnævnt som formand for foreningen. Bestyrelsen er pt. uden suppleanter, men der arbejdes på nogle evt. emner.

Bestyrelsen har nu følgende medlemmer: 

 • Formand Claus Kristensen - Søndersøvej 16
 • Kasser Peter Jeggesen - Søndersøvej 18
 • Bestyrelsesmedlem Charlotte Lauritsen - Søndersøvej 52
 • Bestyrelsesmedlem Tanja Dengsoe - Søndersøvej 14
 • Bestyrelsesmedlem Ejvind Ring - Søndersøvej 12

Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde den 28. november 2013, kl. 20.00 hos formanden.

Pkt. 6 Fastsættelse af næste års kontingent, for perioden 1. september 2014 - 31. august 2015

Samt procentfordelingen af indbetalte kontingenter  jf. § 2 pkt. 3 og 4. og § 8 i vedtægterne

Nuværende kontingent fastholdes på kr. 800,00. Fordeling blev enstemmigt vedtaget med 90% til vej og 10% til grundejerforeningen.

Pkt. 7 Eventuelt

 • Bestyrelsen arbejder videre med skiltning i området og der er fuld opbakning fra de fremmødte.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker de få fremmødte ved dette års generalforsamling - vi håber naturligvis på flere deltagere næste år. 

Referatet er udarbejdet af Charlotte Lauritsen, Risskov d. 31.10.2013