Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Afholdt i Ellevang kirken, Jellebakken 42, 8240 Risskov

 

Fremmødte:     12 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 4 medlemmer fra bestyrelsen.

Indbetalinger:  36 medlemmer registrerede med indbetalinger pr. 25.10.2011

 
Pkt. 1. Valg af dirigent

 

Thomas Mohr (sø21) blev valgt som dirigent, og mødet blev afholdt med udgangspunkt i udleveret dagsorden.

 

Pkt. 2. Formandens beretning

 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

 

Beretningen:

 • Sidste år i oktober var der er en forundersøgelse i gang med henblik på at ændre lokalplanen ved området bag Stark, hvor der blev talt om lejligheder i 5-6 etager.
 • Med en stor indsats fra bestyrelsen / suppleanter og vores kontakt til de omkringliggende grundejerforeninger  (91 indsigelser)  blev forslaget taget af bordet.
 • Der var samtidig en høring om lokalplanændring på den gamle containerplads ligeledes med 5-6 etager i midten af bebyggelsen samt nogle butikker - den plan er også standset.
 • Kommunen har meldt ud, at de vil afvente og arbejde på en samlet plan helt frem til Viengevej. Der er ikke sket mere i sagen
 • Søndersøparken, Søndersøvej 2-8. bestyrelsen har drøftet nogle muligheder for at få de 16 nye beboere med i vores grundejerforening, men har egentlig ventet lidt på at de skal blive færdige og alle er indflyttet. Det er tæt på nu og den nye bestyrelse vil starte med konkrete forhandlinger.
 • Søndersøvej 1-7 bliver bebygget med 84 plejeboliger. Bebyggelsen opdeles i 5 boliggrupper samt et serviceafsnit. Boliggrupperne er fordelt på tre husblokke, som sammen med serviceafsnittet er indbyrdes forbundet med overdækkede forbindelsesgange. Heraf er blokkene mod vest (hus 1) og øst (hus 3) i 2 etager og blokken i midten (hus 2) er i 1 etage (af hensyn til den bedste energimæssige disponering af byggeriet).  De skulle være startet i september, men er ikke i gang endnu.
 • Vi har fået nyt asfalt på vejene og bokser lidt med kommunen omkring kvaliteten, der er et særskilt punkt på dagsorden som Glen vil uddybe.
 • Vi satte lukning af Nørresøvej lidt i bero, da vi kørte høringssagen med højhuset ved Stark, men er nu startet igen. Iflg. Michael Bloksgaard Aarhus kommune skal der dispenseres ift. lokalplanen og han har sendt sagen videre til planlægningsafdelingen, Jeg har rykket nogle gange og bliver ved med at rykke.
 • Så har Hans Ole og Lehn desværre meddelt at de trækker sig fra bestyrelsen, så formanden vil i den forbindelse gerne takke for deres store arbejde i den tid de har været i bestyrelsen - Hans Ole fortsætter i festudvalget.
 • Arrangementer.:
  Fastelavnsfesten blev som traditionen byder afholdt på legepladsen med en masse børn og voksne, der var ca. 20 tilmeldte børn
  Skt. Hans aften blev en hyggelig aften med et fint bål. Der var tændt for grillen og vejret var nogenlunde under spisningen hvis man havde parasollen oppe.
  Sommerfesten blev afholdt trods en ringe tilmelding fra start, men vi kom alligevel op på 21 voksne og 12 børn, hvoraf der heldigvis var en masse af de nye beboere. Så det var dejligt at få hilst på dem også.
  Endvidere kan jeg oplyses, at der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, alle i en hyggelig stemning. Og derforuden er der skrevet en hulens masse e-mail.

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab godkendt.

René fremlægger regnskabet på vegne af Hans Ole, da han desværre er fraværende pga. arbejde.

Regnskabet er uddelt som ønsket med indkaldelsen, og med synlig fordeling af beløb til vej og forening (75/25)

3 husstande står opført som indtægt i regnskabet, det er tre husstande, som blot har ønsket at give et tilskud til snerydningen og ikke ønsker medlemskab af grundejerforeningen.

Der var forslag fra en beboer omkring græsslåningen om muligheden for opgaven blev et tilbud til områdets børn - bestyrelsen bemærker det er en omgave som SKAL udføres fast og vurdere umiddelbart ikke det er en løsning, men man er velkommen til at frembringe det som et forslag til næste generalforsamling.

Der oplyses, at medlemsantallet sidste år udgjorde 71 husstande, hvilket vi også forventer for fremtiden.

Formanden har foreløbig overtaget kasser opgaven, indtil bestyrelsen har uddelt posterne på kommende bestyrelsesmøde, som efterfølgende er aftalt til den 29. november 2011.

Pkt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 • Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes:
  § 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.
  For at være medlem i indeværende år skal kontingentet være betalt senest den 31. august.
  Foreningens regnskabsår er 1. september -  31. august.
  Kassereren skal føre regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til  vejvedligeholdelse.

  Ny tekst.:
  § 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.
  For at være medlem skal kontingentet være betalt senest den 31. december i indeværende år.
  Bestyrelsen udsender opkrævning i september måned sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen,
  1.rykker i november og 2.rykker i december (2. rykker skal være ved personlig kontakt) hvis
  der ikke er betalt senest 31. december bortfalder medlemskabet af foreningen.
  Foreningens regnskabsår er 1. september - 31. august.
  Kassereren skal føre regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til vejvedligeholdelse.
  Ovenstående forslag er gennemgået, og rykkerprocedure er præciseret som vedtægtsændring -
  forslaget er enstemmigt vedtaget.
 • Bestyrelsen har arbejdet med kommunen vedr. færdiggørelse og overtagelse af vejen og ønsker i den forbindelse medlemmernes tilkendegivelse på følgende.:       
  1. fortsat prøve at få udbedret vejen i forbindelse med garantien.
  2. Forsøge at få en garanti fra kommunen på opfyldning af revner, med tjære 1 gang om året de næste 5 år.
  3. Accepterer at vejen er som den er.
  Forslaget blev fremlagt af Glen, som orienterer om den lange dialog med Århus Kommune, der er mulighed for at tage kontakt til foreningen for                      rådgivende ingeniører som støtte i sagen, da Århus Kommune har fejlet som vores rådgiver - der er enighed om at forfølge sagen, da alle er enige              om vejens asfalt ikke lever op til forventningerne om kvalitet og udførelse.
  Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget - bestyrelsen fortsætter derfor kampen om vejen og Glen kontakter kommunen med opbakning fra                                 beboerne.
  Forslag til beslutning på generalforsamlingen Kirsebærvænget den 25. oktober 2011 (fremlagt af SØ21)
  Baggrund for forslagene:
  To vintre i træk har grundejerforeningen haft ekstra ordinært store udgifter til snerydning og saltning/grusning i forbindelse med det kolde vintervejr.
  Snerydningen er som udgangspunkt en god ting på vore fællesveje - men frekvens og omkostning har de forgangne to år antaget et for stort omfang.
  På generalforsamlingen 2007 blev det af generalforsamlingen besluttet, at omkostninger til snerydning til enhver tid skal søges holdt på et minimum. Forslaget var fremsat af Jens Clausen, Haldsøvej.
  Grundejerforeningen har en vejfond, som hvert medlem af grundejerforeningen hvert år betaler 80% af sit kontingent til (pkt. 6 af generalforsamlingen 2007). Dette beløb er hovedsageligt tiltænkt at gå til  akkumulering/opsparing til mulige fremtidige reparationer af vores fælles asfaltveje. Derudover kan beløbet bruges til almindeligt vejvedligehold - herunder snerydning.
  I regnskabsåret 2009/2010 blev der indbetalt kr. 31.800,- til vejfonden. Samme år blev der fra vejfonden brugt kr. 29.402,50.
  Det betyder, at vi sidste år blot opsamlede kr. 2.397,50 til vejenes fremtidige istandsættelse.
  Dette finder grundejerne nedenfor uholdbart. Vi foreslår derfor følgende, som skrives ind i       grundejerforeningens vedtægter:
  Forslag nummer 1:
  "Grundejerforeningens vejfond kan maksimalt dække omkostninger til snerydning per år    på kr. 10.000,-. Såfremt omkostninger til snerydning et givet år overstiger dette beløb, skal       dette dækkes af grundejerforeningens øvrige midler."
  .punktet blev diskuteret og kom til afstemning med 2 for/6 imod/4 uden stemme - forslaget er derfor IKKE vedtaget.
  Forslag nummer 2:
  Man kan ikke af grundejerforeningens regnskab se, hvor mange penge, som løbende        opsamles i vejfonden. Af regnskabet fra 2009/2010 fremgår blot, at grundejerforeningen                      har en bankbeholdning på kr. 103.999,62.
  Derfor stilles følgende forslag:
  "Af det årlige regnskab for grundejerforeningen skal det tydeligt fremgå, hvor mange         penge fra  bankbeholdningen, som relaterer sig til vejfonden - samt hvor mange penge      relaterer sig til grundejerforeningens øvrige forhold"
  .forslaget bortfalder da punktet allerede er opfyldt.
  Forslag stillerne: Søndersøvej 21, Søndersøvej 26, Søndersøvej 28.

Pkt. 5 Valg til bestyrelse

på valg:

·         Kasser Hans Ole Sørensen                                                         ønsker IKKE genvalg til bestyrelsen

·         Bestyrelsesmedlem Lehn Dahlstrøm Madsen                        ønsker IKKE genvalg til bestyrelsen

·         Suppleant Glen Thorvaldsen                                                       genvalgt til bestyrelsen

·         Suppleant Claus Stæhr                                                                genvalgt til bestyrelsen

·         Revisor Thomas Mohr                                                                  genvalgt som revisor

 

Hans Ole Sørensen stopper som kasser og posten overdrages midlertidig til formand René Kvistgaard, som efterfølgende indkalder den nye bestyrelse til møde for fordeling af posterne.

 

Lehn Dalstrøm Madsen udtræder af bestyrelsen - der er udvalgt to nye medlemmer til bestyrelsen, Tanja Dengsø (SØ14) og Peter Jeggesen (SØ18) deres endelige poster i bestyrelsen vil blive fastlagt på kommende bestyrelsesmøde.

 

 

Pkt. 6 Fastsættelse af næste års kontingent, for perioden 1. september 2012 - 31. august 2013

Samt procentfordelingen af indbetalte kontingenter  jf. § 2 pkt. 3 og 4. og § 8 i vedtægterne

 

 • Nuværende kontingent fastholdes på kr. 800,00
 • Fordeling blev enstemmigt vedtaget med 90% til vej og 10% til grundejerforeningen.

 

Pkt. 7 Eventuelt

Vejsituationen blev drøftet, der er flere som oplever en øget trafik i området, der er ønske om en ny høring om hel eller delvis lukning af Nørresøvej - dette vil senere blive i værksat Århus Kommune, når alle aspekter i sagen er afklaret - bestyrelsen afventer nærmere fra Århus Kommune og følger sagen --- evt. skilt om lukket område ved indkørsel til Søndersøvej.

Glen sørger for sten på hjørnet af Haldsøvej/Nørresøvej

 

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker de få fremmødte ved dette års generalforsamling.

 

Referatet er udarbejdet af Charlotte Lauritsen, Risskov d. 14. november 2011