Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Fremmødte: 10 husstande herunder 4 fra bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: René blev valgt som dirigent. Mødet blev afholdt med udgangspunkt i den udleverede dagsorden
 2. Formandens beretning: blev godkendt enstemmigt
  Beretningen:
  -Der har været møde ang. Planer om dagligværebutikker på grunden ved OK tanken, dette er afvist af kommunen
  -Der har gentagne gange været taget kontakt til søndersøparken, ang. Medlemskab af Grundejerforeningen Kirsebærvænget, dog uden held. Det er op til den nye bestyrelse at arbejde videre med dette, hvis dette ønskes
  -Ang. Asfalten, er næste skridt at kontakte forbrugerområdsmanden. Alternativt skal en advokat involveres, men dette vil blive dyrt
  -Lukning af Nørresøvej er ikke muligt uden en ændring af lokalplanen. En anden mulig løsning er chikaner
  -Ang. Bump på Søndersøvej, påstår kommunen at det er som det skal være. René vil gå videre med dette
  -Det er nu muligt at tilmelde sig Grundejerforeningens nyhedsbrev
  -Der har gennem året været holdt Fastelavns, samt sommer fest.
  -Der har været holdt 4 bestyrelsesmøder, samt foregået en del email korrespondance i 2012
 3. fremlæggelse af revideret regnskab: Peter fremlagde regnskabet, som er godkendt
 4. Forslag fra betyrelsen:
  A- Bestyrelsen foreslår at der øremærkes et beløb på 10-15.000 kr til renovering af legepladsen. Forslag vedtaget med 9 for og 1 imod
  B- Skal bestyrelsen arbejde for en ændring af lokalplanen mhp lukning af Nørresøvej eller udarbejde forslag til chikaner/trafikdæmpninger.
  Der foreslåes blomsterkummer. lysregulering, som kommunen siger nej til pga. dette vil stoppe rundkørslen . Forslag om at arbejde for højresvingsbaner som der er tagnet ind i lokalplanen. Det vedtages at Den nye bestyrelse skal arbejde videre på en løsning af trafikproblemet

  Haldsøvej 31 foreslår:
  C- Nedsættelse af vandudvalg. Der eksisterer allerede et vandudvalg, men        
  da ingen har rettet henvendelse, er der ikke sket yderligere. Kommunen har oplyst at den enkelte husstand selv skal tage fat i kommunen vedrørende problemer med overfladevand. Jens vil gerne være med i vandudvalget. Glenn er formand og han indkalder til et møde
  D-Kloarkrør i vejsiden til overfladevand: 1 for 9 imod
  E-Lukning af Nørresøvej: Forslag tilbagetrukket, grundet det er taget op af bestyrelsen
  F-Luftmåling for forurening, skal vi skabe dialog med kommunen omkring dette: 1 for, 6 imod og 3 blanke
 5. Valg til bestyrelsen:
  Formand: René Kvistgaard - ønsker ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Glen Thorvaldsen- ikke på valg
  Bestyrelsesmedlem Charlotte Lauritsen - ønsker genvalg
  Kasser Peter Jeggesen- ikke på valg
  Bestyrelsesmedlen Jesper Holm - ønsker genvalg som suppleant
  Revisor Thomas Mohr - Genvalgt som revisor
  Suppleant Claus Stæhr- Ønsker ikke genvalgt
  Suppleant Tanja Dengsø -  genvalgt til bestyrelsen
  Ejvind Ring er valgt som suppelant. Der mangler fortsat et medlem til betyrelsen. Bestyrelsen vil forsøge at finde et ekstra medlem. De endelige poster vil blive fordelt når bestyrelsen er fuldtallig
  Kasser Peter Jeggesen vil indkalde til næste bestyrelsesmøde
 6. Fastsættelse af næste års kontingent og fordelingen heraf. For perioden 1 September 2013 - 31 August 2014
  - Kontingentet er fortsat 800 kr
  - Fordelingen fremover 90 til vejen/ 10 til Grundejer

Diverse:

 • Nedsættelse af festudvalg samt Legepladsudvalg. Tanja Dengsø Melder sig som medlem af festudvalget samt legepladsudvalget. Jesper Holm ønsker at være formand for legepladsudvalget. Er der andre der er interesserede i at være med i udvalgene er i meget velkomne til at rette henvendelse til en af ovenstående
 • Betaling af kontingent skal fremover ske senest dagen før generalforsamlingen. Herefter rykkes to gange, der ikke betalt senest d. 31.12 er man ikke dækket af garantien
 • Der stilles spørgsmål ang. Rensning af grøften på Søndersøvej, den del der tilhører kommunen, hvem renser den. Bestyrelsen retter henvendele til kommunen som så kommer og renser den.