Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat fra Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Ordinær generalforsamling den 27. oktober 2010, kl. 20.00
afholdt i Ellevang kirken, Jellebakken 42, 8240 Risskov (lokale vest)

Fremmødte:     14 husstande repræsenteret ved mødet, herunder 7 medlemmer fra bestyrelsen.

Indbetalinger:  47 medlemmer registrerede med indbetalinger pr. 27.10.2010

Pkt. 1. Valg af dirigent

Torben Brandi Nielsen (sø11) blev valgt som dirigent, og mødet blev afholdt med udgangspunkt i udleveret dagsorden.

Pkt. 2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt - med spørgsmål til enkelte punkter.

Beretningen:

·         I forbindelse med vores nye asfaltveje er de 4 bump på Søndersøvej lavet om, og der er lavet asfaltinddækninger ved vores kloaker. Desuden blev der lavet boreprøver, som viste at de revner som er i asfalten stammer fra forskydninger i underlaget. Der er igen knækket nogle markeringspæle, og vi arbejder med en bedre løsning evt. gummipullerter, der er klaget over at de store sten på Søndersøvej ligger for tæt på kørebanen, vi kunne overveje at sætte nogle pullerter i stedet.

·         Der er en forundersøgelse i gang med henblik på at ændre lokalplanen ved området bag Stark, hvor der tales om lejligheder på 5 etager, det vil vi følge nøje og vi arbejder stadig på en lukning af Nørresøvej (som ikke bliver mindre aktuel, hvis der kommer flere boliger) men det er en lang proces. Michael Bloksgaard fra Århus Kommune vil gerne være behjælpelig med nogle andre muligheder f.eks. skiltning med gennemkørsel forbud, bestyrelsen tager kontakt til Michael Bloksgaard efter generalforsamlingen.

·         Grønne fortove!!! Ifølge Århus Kommune er det den enkelte grundejer, der beslutter hvilken belægning der skal være på fortovet - vedrørende parkering og langtidsopbevaring af diverse effekter vil jeg tro vi kan få hjælp fra politiet, da det skal være muligt at gå på fortovene, det vil bestyrelsen undersøge efter generalforsamlingen.

·         Vores hjemmeside er nu oppe at køre, Per Jensen har lavet et stort stykke arbejde og arbejder fortsat med flere nye muligheder. Referater fra bestyrelsen sættes på hjemmesiden.

·         Arrangementer:

Fastelavnsfesten blev som traditionen byder afholdt på legepladsen med en masse børn og voksne.

Skt. Hans aften blev en hyggelig aften med et fint bål. Der var tændt for grillen og vejret var med de som var til udendørsspisning.

Sommerfesten blev desværre aflyst pga. for ringe tilmeldte.Vi mangler et par stykker til festudvalget som pt. Består af Hans Ole Sørensen, Torben Seiersen og Glen Thorvaldsen.

Endvidere kan der oplyses, at der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, alle i en hyggelig stemning. 

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til formandens beretning og tidligere sager:

·         Spørgsmål til kommunens projekt ved siden af Stark:

Bestyrelsen kan fortælle, at vi følger sagen meget tæt og retter en skriftlig henvendelse til kommunen for nærmere aktindsigt i sagen. Der er mange spørgsmål til byggeriets udformning og placering, samt planerne med mulighed for 5 etager. I øjeblikket ligger sagen til vurdering ved kommunen, det er vigtigt med en dialog og bestyrelsen vil naturligvis følge sagens gang og orientere løbende om sagen på vores hjemmeside. 

·         Spørgsmål til problemet med afvanding i området:

Formanden orienterede om dialogen med Århus Kommune, Peter Søgaard - bestyrelsen har samarbejdet med Århus Kommune, efter gennemmåling og regulering af enkelte rør er problemerne med vand blevet afhjulpet væsentligt. Århus Kommune er inde i sagen, og eventuelle beboere, der stadig mener at have problemer kan rette en skriftlig henvendelse til bestyrelsen, hvorefter den videresendes direkte til kommunen som ser på sagen. Der oplyses fra enkelte af de fremmødte, at der stadig er problemer med vand i dele af kvarteret, det er dog ikke længere et generelt problem - grundejere med åbent vandspejl kan rette en skriftlig klage til bestyrelsen og kommunen vil derefter påtage sig sagen.

Claus Stæhr (ha28) orientere om, at han som privatperson har rettet henvendelse til Egå Vandlau, som i øjeblikket ser om problematikken kan forbindes med den høje vandstand i Egå å og Egå Engsø.

Herefter var der blandt de fremmødte en generel diskussion af problemets omfang, hvor der fra flere sider blev argumenteret for at områdets tidligere vandproblemer generelt er blevet væsentligt mindre. 

De fremmødte efterlyser en præcisering af retningslinjer, og nærmere information om bestyrelsens samarbejde med kommunen, herunder en dokumentation for kommunen indgår i sagen ved evt. kommende sager. 

BEMÆRK - efter vores møde med Peter Søgård og en jurist fra kommunen fremsender Formanden e-mail til Århus kommune med efterfølgende svarskrivelse - denne mail korrespondance er vedhæftet dette referat til orientering.

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasser Hans Ole Sørensen og godkendt, dog bemærkes følgende:

·         Der SKAL være en synlig fordeling af beløbet 60/40 mellem vej og grundejerforening - dette fremgik ikke af regnskabet ved mødet, og skal derfor noteres på det endelig regnskab.

·         Posten under indtægter "Retur sneryd" skyldes en tastefejl ved betaling af girokort, og derfor er der tilbageført for meget indbetalt. Det korrekte beløb for snerydning udgør dermed kr. 29.402,50

·         Yderligere bemærkes, at revisoren kun skal godkende regnskabet og komme med eventuelle anmærkninger til udfærdigelsen - personlige kommentarer skal fremsættes som privatperson til bestyrelsen eller på den årlige generalforsamling.

De fremmødte har et ønske om, at regnskabet udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, så der er mulighed for at sætte sig ind i tallene - bestyrelsen tilsigter at dette bliver muligt ved næste generalforsamling.

Pkt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes: 

·         § 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.Foreningens regnskabsår er 1. september - 31. august.Kassereren skal føre regnskabsbog.

Ny tekst foreslået og vedtaget enstemmigt:

§ 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.For at være medlem i indeværende år skal kontingentet være betalt senest den 31. august.Foreningens regnskabsår er 1. september - 31. august.Kassereren skal føre regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til vejvedligeholdelse.

De fremmødte ønsker en præcisering af rykker procedure for indbetaling af kontingent - bestyrelsen skal fremkomme med en klar præcisering af procedure på næste generalforsamling.Der var en debat om eventuel afskaffelse af girokort, og fremover kun have bank overførsel eller kontant indbetaling - der er endnu ikke vedtaget nogen ændring.

·         § 8 stk. 2. Udgifter til vejvedligeholdelse dækkes i forhold til længden af den tid, man har været med til at spare op på vejvedligeholdelseskontoen. 

For eksisterende medlemmer af grundejerforeningen gælder:

·     der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet, dog tidligst 1.10.2007

For eksisterende grundejere i området der melder sig ind i forbindelse med generalforsamlingen 2006 gælder:

·     der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet, dog tidligst 1.10.2007

For nye grundejere i området, der melder sig ind i foreningen til seneste tre måneder efter overtagelse af grunden gælder

·     der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet, dog tidligst 1.10.2007

For eksisterende grundejere i området der melder sig ind på et senere tidspunkt gælder:

·     efter 12 måneders uafbrudt medlemskab ydes 50 % dækning

·     efter 24 måneders uafbrudt medlemskab ydes 100 % dækning                     

Ny tekst foreslået og vedtaget enstemmigt:                                          

·         § 8 stk. 2. Udgifter til vejvedligeholdelse dækkes 100 % for medlemmer med mindst 60 måneders uafbrudt anciennitet. 

For nye grundejere, der melder sig ind i foreningen senest tre måneder efter overtagelse af grunden gælder

·     der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet.

For eksisterende grundejere, der melder sig ind på et senere tidspunkt gælder:

·     der ydes 100 % dækning efter 60 måneders uafbrudt medlemskab

De fremmødte ønsker en præcisering af rykker procedure for indbetaling af kontingent, herunder også procedure ved nye grundejere - bestyrelsen skal fremkomme med en klar præcisering af procedure på næste generalforsamling.

Forslag fra Claus Stæhr, Haldsøvej 28:

·         Problemer med hundes efterladenskaber og gøen - forslaget trækkes tilbage.Bestyrelsen sørger for en information på hjemmesiden om god naboskik og vi opfordre hermed alle hundeejere til at fjerne deres hunds efterladenskaber, samt sørge for den ikke er til gene for andre i området.

·         Regler for brug af grønne fortove - forslaget trækkes tilbage.Problematikken omkring de grønne fortove er omtalt i formandens beretning, bestyrelsen opfordre alle grundejere til at vedligeholde de grønne arealer og opfordre samtidig til parkering af biler foregår på egen grund, så man ikke er til gene for områdets øvrige beboere.

·         Lukning af Nørresøvej - Bestyrelsen er i åben dialog med Århus Kommune og arbejder løbende med sagen, herunder også en nærmere besigtigelse. Vedligeholdelse af Mosevej - bemærkningen skal overlades til Århus Kommune, som må stå for at håndhæve vedligeholdelsen på denne strækning, de har tidligere været inddraget i sagen omkring Stark, så de tager det meget seriøst.

·         Byggeplaner på grunden ved Mosevej - kommunens planer er nærmere omtalt i formandens beretning, og vi kan oplyse, at bestyrelsen følger sagen tæt og sørger naturligvis for der blive gennemført nabohøringer, som en naturlig del af kommunens sagsbehandling.

Pkt. 5 Valg til bestyrelse

på valg:

·                     Formand René Kvistgaard                                genvalgt til bestyrelsen

·                     Bestyrelsesmedlem Charlotte Lauritsen            genvalgt til bestyrelsen

·                     Bestyrelsesmedlem Jesper Holm                     genvalgt til bestyrelsen

·                     1. Suppleant Glen Thorvaldsen                         genvalgt til bestyrelsen

·                     2. Suppleant Lars Graugaard                           (ønsker ikke genvalg)

Lars Graugaard udtræder af bestyrelsen, i stedet indsættes Claus Stæhr, Haldsøvej 28 på posten som 2. suppleant i bestyrelsen.

Pkt. 6 Fastsættelse af næste års kontingent

For perioden 1. september 2011 - 31. august 2012 Samt procentfordelingen af indbetalte kontingenter  jf. § 2 pkt. 3 og 4. og § 8 i vedtægterne                 

Efter afstemning blev det besluttet at det nuværende kontingent fastholdes på kr. 800,00                  Fordeling blev enstemmigt vedtaget med 80% til vej og 20% til grundejerforeningen.

Pkt. 7 Eventuelt

·         Karin Kvistgaard (sø31) opfordre til undladelse af sneglegift i haverne, da pindsvinene ikke tåler giften.

·         Claus Stæhr (ha28) orientere om, at han som privatperson har rettet kontakt til kommunen vedrørende de mange skilte og manglende beplantning ved Stark, de har nu ordnet sagen og sørget for beplantningen er genetableret og at der fremover max. opsættes 4 skilte på hegnet.

·         Hjemmesiden www.kirsebærvænget.dk er i brug og alle referater kommer til at være på hjemmesiden sammen med løbende information om bestyrelsens arbejde. Alle er velkomne til at fremkomme med eventuelle fremtidige ønsker til siden. Charlotte Lauritsen (sø52) og Rene Kvistgaard (sø31) arbejder i tæt samarbejde med vores webmaster Per Jensen (nø6) om nye ideer til siden - der er bl.a. planer om mulighed for tilmelding af nyhedsbreve.

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv debat, og takker de få fremmødte ved dette års generalforsamling.

Referatet er udarbejdet af Charlotte Lauritsen, Risskov d. 3. november 2010