Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Ordinær generalforsamling Torsdag d. 29. september kl. 20

Ellevangskirkens mødelokaler

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Status fra arbejdsgrupper: Sikker skolevej, Legeplads, Vandudvalg
 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 6. Valg til bestyrelse, på valg: Kasserer hans Ole Sørensen (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Glen Thorvaldsen (ønsker genvalg), suppleant Gunnar Madsen(ønsker genvalg), suppleant Freya Hvaste (accepterer genvalg), revisor Thomas Mohr Rasmussen
 7. Fastsættelse af næste års kontingent for perioden 1. sept. - 31. august 2007
 8. Eventuelt

Referat
 

 1. Som ordfører blev valgt Søren Barsøe, Søndersøvej 19
 2. Formandens beretning. Se denne. Der var spørgsmål til sidste punkt, Telefoni & internet. Svaret er, at bredbånd vil blive gravet ned. Indtil nu har der ikke været nogle revolutionerende forslag som kunne bruges.
 3. Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.
 4. Beretning fra udvalgene:
  Sikker skolevej: Kommunen har lavet trafiktælling og hastighedsmåling i foråret - skolevejsundersøgelse. Der er kommet mere og tungere trafik. Denne undersøgelse er offentliggjort på Nettet pr. 30.09.05. Hastighederne har en pæn overskridelse:
  75 % kører 50 km/t
  20 % kører ml. 50 & 60 km/t
  5 % kører over 60 km/t - op til 80 km.
  Diskussion om lastbiler gennem området. De kører gennem vores område for ikke at komme ud på Lystrupvej. I forbindelse med, at der evt. planlægges en Føtex eller noget andet ved siden af Stark på Mosevej, bør der laves en trafiktælling på Nørresøvej. Der skal laves ny lokalplan - vi skal have set på en overordnet planlægning af trafikken i den anledning. Trafikudvalget påtager sig at se på problemet med gennemkørslen af lastbiler gennem området.
  Om huller i Mosevej. Jesper oplyser, at kommunen siger, at vejen er privat fællesvej. Stark ejer den ene side af vejen. Vi kan bede om privat vejsyn, hvis det er for slemt. Men vi skal ikke regne med, at der bliver hjort noget før det nye boligkvarter er på plads.
  Legepladsudvalget. Græsset bliver nu slået. Der kom frugttræer op efter sidste generalforsamling.
  Vandudvalget. Jens og Steffen går rundt og tjekker afløbsgrøfterne på Søndersøvej. Vandet løber som det skal, det ser fint ud. Der er kommet hul igennem nede ved Glen (Haldsøvej 8) over til de ulige numre.
  Nogen har gået og slået græsset langs bredderne af bækken på søndersøvej. Græsset lader han bare falde ned og stoppe afløbet/grøften. Jørgen fra Søndersøvej havde talt med manden, som påstod han var ansat af grundejerforeningen ! Det kender vi ikke noget til !  "" Måske tyverekognoscering ""
  Der har stået vand på grunden på Søndersøvej 13. Nu klaret.
  Festudvalget aflagde ikke rapport, da det er et selvstændigt udvalg udenom grundejerforeningen.
 5. Vejvedligeholdelse. Formandens forslag. Se udsendte forslag. At den løbende vedligeholdelse lægges ind under grundejerforeningen. Synes ikke det er smart, at der er to foreninger (grundejerforening og vejlaug). Forslag om at hæve kontingentet 200 kr. til 600 hvor af de 60 % sættes ind på vedligeholdelseskonto. I løbet af et par år har vi til at klare de huller der måtte komme. At betragte som en art forsikring. Man skal have været medlem (1 - 2 - 3 år?), for at grundejerforsikringen betaler de huller der bliver på den del af vejen man har ansvar for. Der var 5 minutters pause til at læse forslaget igennem.

  Steffen oplyser at et lille hul i vejen koster ca. 3.000 kr. at få lavet. På kontoen vil der indkomme ca. 20.000 kr. om året. Vejen har det fint nu. Om 2 år skal der nyt slidlag på, så er den fin igen et par år. Altså kan vi opbygges nogen kapital. Derefter kan kontingentet justeres, hvis det ser ud til , at der er brug for det.

  Spørgsmål til, om 40 % af kontingentet er nok til at dække resten af foreningens udgifter? - Snerydning, anlæggelser, legeplads m.m.?

  Formanden siger, at vi ikke har store tilbagevendende udgifter - der kan sagtens blive til det hele.

  Kim oplyser at en spand asfalt koster ca. 200 kr. - nogen vil måske foretrække at ordne et hul selv, frem for at være medlem af en forening, som får det lavet for 3.000!

  Steffen. Vi kan ikke tvinge nogen. Men det er lidt mindre kludder, slet ikke at have en forening som har styr på det.

  Glenn. Vi kan lægge ind i vedtægten, at %-delen justeres fra år til år. Vigtigt, at der ikke skal vedtægtsændringer til for at justere %-delen.

  Nyt spørgsmål: Skal denne vedtægtsændring besluttes nu, eller skal hele Kirsebærvænget informeres?

  Forslaget er justeret med to ændringer, som der kunne stemmes om.

  Der var 7 stemmer for at indføre det nye forslag vedr. grundejerforeningens vejvedligeholdelse. 6 imod.

  Men det viste sig, at der var en række misforståelse. Så vi tog et omvalg.

  Derefter var der 4 for det foreslåede og 10 imod.

  Dermed var forslaget forkastet.

  Det giver tid til at arbejde forslaget igennem igen, samt informere hele Kirsebærvænget.
 6. Valg af bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer accepterer genvalg. Bestyrelsen     genvalgt ved applaus.
 7. Fastsættelse af næste års kontingent. Forslag om at hæve kontingentet med 200 kr. Konsensus om at blive på de nuværende 400 kr.
 8. Eventuelt.
  Beskæring af træer omkring gadelygter. Det er grundejeren der har ansvaret.
  Det henstilles fra grundejerforeningen, at grundejerne holder ryddet omkring gadelygter.
  Jesper redegjorde for diskussion med vejinspektør om slukning af hver anden lygte. Teoretisk skulle det nu være i orden, at der er lys over Haldsøvejhjørnet med den store sten. Folk siger, at det er det ikke.
  Anker gjorde opmærksom på at der mangler maling på Haldsøvejskiltet ved Søndersøvej.
  Hvis man har materiale til Kirsebærvængets hjemmeside - www.kirsebærvænget.dk , sender man det til Anker: AnkerH@vip.cybercity.dk
  Glenn gør opmærksom på, at der gælder højrevigepligt i området. En forseelse koster et hak i kortet!
  Han er træt af katte og løse hunde og deres efterladenskaber. Det henstilles til dyrenes ejere at samle efterladenskaberne op.
  Spørgsmål til engsøen ved Lystrupvej. Glenn har aktindsigt - der er ikke kommet noget nyt. "Den er røget i udvalg igen." Fiskeriforeningen har gjort indsigelser og gør hvad den kan for at sagen bliver syltet til kommunesammenlægningen, hvilket vil betyde, at der er store chancer for, at søen ikke vil blive etableret. Det ser ikke ud til, at der er nogen der gør noget ved dét.
  Kim. Bliver der givet noget materiale om grundejerforeningen til nye husejere. Bestyrelsen  lave noget materiale.
  Jørgen, Søndersøvej gør opmærksom på, at der står i vedtægterne, at vandudvalget gerne må gå ind på grundene og se efter afløbsforholdene/ om vandet står for højt i brøndene. Han har tillid til det nuværende vandudvalg, men spørger, om det er en permanent tilladelse til vandudvalget?