Vedtægter

Medlemmer

§ 1

Foreningen er stiftet af grundejere i ”Kirsebærvænget”. Grundejere i området, det vil sige vejene Søndersøvej, Nørresøvej og Haldsøvej, 8240 Risskov, kan blive medlemmer af foreningen.

Formål

§ 2

Det er foreningens formål

 1. at varetage grundejernes interesser overfor myndigheder og andre
 2. at medvirke til at skabe et godt miljø og fællesskab i området
 3. at stå for snerydning og rensning af kloak
 4. at bidrage til den enkelte grundejers almindelige forpligtelse til, at vejene holdes i en god og forsvarlig stand, der svarer til færdslens art og størrelse.

Vedligeholdelsen skal være begrundet i almindelig slid og ælde, og ikke i pludseligt opståede skader eller beskadigelse af vejene forårsaget af tredjemand eller grundejeren i forbindelse med byggeri eller anden virksomhed på ejendommen. Desuden må skaderne heller ikke være forsaget af misligholdelse. Istandsættelse af vejene i forbindelse med pålægning af slidlag er ikke en del af foreningens formål.

Bestyrelse

§ 3

Generalforsamlingen vælger til foreningens bestyrelse en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer. Endvidere vælger generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen. Hvis der ikke kan opnås direkte valg til formand eller kasserer kan bestyrelsen derefter konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og tilrettelægger sit arbejde, så foreningens formål bedst muligt forfølges.

§ 4

Bestyrelsens formand, kasserer og øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, dog jvf. § 15.
Formanden vælges i ulige år. Kasserer vælges i lige år. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen , således at der i lige år vælges to medlemmer og i ulige år et medlem. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§ 5

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden under hensyntagen til, at foreningens medlemmer løbende orienteres om forhold af væsentlighed for foreningen.
Bestyrelsen skal informere om forhold af væsentlighed for foreningen, næste bestyrelsesmøde, samt fremlægge referat fra seneste bestyrelsesmøde på foreningens hjemmeside. Er der grundejere, der ikke har adgang til internettet, kan de kontakte et medlem fra bestyrelsen, for at lave en aftale om at få disse på print.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden eller i dennes forfald af et andet medlem af bestyrelsen, så ofte anledning findes, eller når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formanden stemme udslaget.

§ 6

Bestyrelsen handler på foreningens vegne.
Initiativer der økonomisk eller på anden vis i betydelig omfang forpligter foreningen skal godkendes på en generalforsamling.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren samt yderligere et medlem af bestyrelsen i forening.

Økonomi

§ 7

Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.
For at være medlem skal kontingentet være betalt senest ved udgangen af måneden for generalforsamlingen – hvilket er den 30. juni.
Bestyrelsen udsender opkrævning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i maj måned.
Første rykker udsendes i juli og 2.rykker i august måned, 2.rykker skal være ved personlig kontakt. Hvis der ikke er betalt senest 31. august bortfalder medlemskabet af foreningen.
Foreningens regnskabsår er 1. juni – 31. maj.
Kassereren skal føre regnskabsbog hvor det skal fremgå hvad der er opsparet til vejvedligeholdelse.

§ 8

Hvert år i juni bestemmer generelforsamlingen hvor stor en del af kontingentindbetalingen, der skal opspares til vejvedligeholdelse (jf. § 2 pkt. 3 og 4). Dette beløb indsættes på en konto der udelukkende bruges til dette formål. Den resterende del af kontingentindbetalingen bruges på foreningens øvrige formål.

Stk. 2.

Udgifter til vejvedligeholdelse dækkes 100 % for medlemmer med mindst 60 måneders uafbrudt anciennitet.
For nye grundejere, der melder sig ind i foreningen senest tre måneder efter overtagelse af grunden gælder
der ydes 100 % dækning fra indmeldelsestidspunktet.
For eksisterende grundejere, der melder sig ind på et senere tidspunkt gælder:
der ydes 100 % dækning efter 60 måneders uafbrudt medlemskab

Stk. 3

Bestyrelsen træffer beslutning vedrørende dækning af vejvedligeholdelsesudgifter ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9

Foreningen kan ikke optage lån, ligesom foreningen ikke kan indgå aftaler m.v., der ikke økonomisk er dækning for i den indeværende regnskabsperiode

Stk. 2

Foreningens udgifter til dækning af vejvedligeholdelse, kan ikke overstige det beløb, der står på den øremærkede konto (jf. § 8 stk. 1)..

§ 10

Foreningen kan ikke udbetale vederlag til bestyrelsen for dens arbejde.

§ 11

Medlemmer der udmelder sig af foreningen kan i forbindelse hermed ikke gøre krav på udbetaling af andel af foreningens opsparede midler.

Generalforsamlingen

§ 12

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i junimåned
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis to bestyrelsesmedlemmer kræver dette, eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke indkaldes i skolernes ferieperiode.

§ 13

Bestyrelsen forbereder generalforsamlingen.

Generalforsamlingen annonceres ved opslag en måned før afholdelse heraf, og der fremgår af opslaget en foreløbig dagsorden, samt procedure for, hvorledes punkter kan optages på generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden til generalforsamlingen fremsendes to uger før afholdelse til alle grundejer i området med oplysning om, at deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet for indeværende regnskabsår  er betalt.

Dagsorden til den årlige generalforsamling indeholder følgende faste punkter:

 1. Valg til dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. indkommende forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Valg til bestyrelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

§ 14

Generalforsamlingen vælger jf. § 3 og 4 en bestyrelse.

Endvidere vælger generalforsamlingen i ulige år en revisor, som vælges for to år.

Hvert medlem kan afgive 1 stemme ved afstemningen på generalforsamlingen uanset antal af personer i husstanden / antal ejer.

§ 15

I tilfælde af at generalforsamlingen ikke godkender formandens beretning er der valg til alle 5 bestyrelsesposter.

Foreningens opløsning

§ 16

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af foreningens, medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær rettidig indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

I tilfælde af opløsning fordeles foreningensformuen mellem medlemmerne med nedenstående vægte

Et medlem får altså: formuen * medlemmets egen vægt / summen af alle medlemmernes vægte

Vedtægter gældende pr. juni 2018

Scroll to Top